DIE XVII DECEMBRIS ANNI MDCCCXLVII.


VENERABILES FRATRES


Ubi primum nullis certe Nostris meritis, sed inscru¬
tabili Dei judicio in hac Principis Apostolorum Ca¬
thedra collocati catholicae Ecclesiae gubernacula tra¬
ctanda suscepimus, Apostolicae Nostrae sollicitudinis
curas in Hispaniam convertimus, quemadmodum opti¬
me noscitis. Venerabiles Fratres. Hinc intimo Nostri
cordis dolore considerantes gravissima damna, qui¬
bus ob tristes rerum vicissitudines magna illa et in¬
clyta Dominici gregis portio premebatur, divitem in
misericordia Deum assiduis enixisque precibus humi¬
liter obsecrare numquam destitimus, ut afflictis illis
Ecclesiis opem afferre, easque a misero in quo ver¬
sabantur statu revocare dignaretur- Atque pro Apo-
stolici Nostri ministerii debito, et singulari paternae
caritatis affectu, quo illustrem illam nationem prose¬
quimur, nihil certe Nobis potius fuit, quam ut san¬
ctissimae nostrae Religionis negotia ibi componere
studeremus. Cum autem felicis recordationis Grego-
rius XVI Praedecessor Noster incepisset suis instruere
Pastoribus nonnullas illius Regni Dioeceses in dis¬
sitis transmarinis regionibus sitas, in id peculiares
Nostras curas intendimus, ut aliis pluribus ipsius Re¬
gni vacantibus Ecclesiis in continenti etiam positis

 

00*00 valeremus dare Antistites eo numere dignos*
atque ita perficere quod idem Decessor Noster morte
praeventus absolvere minimo potuerat. Quamobrem
VoMnkikai Fratrem Joannem Arduepisoopum Thes¬
salonicensem virum integritate, doetrino, prodeatis»
se renum gerendarum peritia praestante» cum No¬
stris ad Carissimam ia Christo, Filiam Nostram Me-
nam Elkabetb Reginam GittotioMn littam, atque
opportunis Jbeultatihn» «I instructionibus ia Hsfepe-
niam miaimoa, ut quidquid ad sanandas «ibi contri¬
tiones Israel, atque ad eathoKcae Retigtanta bonum
promovendum conduceret, omni studio «araret, at¬
que ustor ab» efficeret ut viduatas fflie Ecclesias ido-
sia Fsatori)ma coaccederemus. Itaque etemeniireiare»
minericocdkrun Patre votis, studiisque Nostris «pfc»
fallant» evenit, ut summa animi Nostri consolatieue
nonnullo», vekiti nostis, in Ulis regionibus Antistites
jtre constituere patuerimus» atque io praesentia mul¬
tae aliae Hispanarum Gathedreles et Metropolitanus
Eedeaias <fiu vacantes canonico, suorum Pastorum
regimina et procurationi tradere, atque ita divini No-
minis gloriae, catholicae Religionis, bono, ae spifituaR
ifiarom dilectarum ovium saluti consulere, valeamus.
Quod quidem futurum ocafidimus, eum ex rotatione
commemorati Venerabitis. Fratria Delegati Nostri, at¬
que en actis creturo «narem» ab ipsa confecti» «pa¬
verimus, viro* ipsis Diaeresibus, regendi», m modo¬
randi» destinatos eas. bebem dotes, qua» ad paeto-
alo unum» rite utUtamque obeundum requiruntur. Ia
eam autem apem erigimur fore, ut quamprimum altar
sura illius Regni Eoeieaferum viduitati prospicere pos¬
simus, atque rebus jam nunc ia metiorem conditio-

nem vergentibus, et favente etiam Catholica Maje¬
state Sua in aliis porro atque aliis religionis negotiis,
in quae idem Venerabilis Frater Delegatus Noster
studiosissime incumbit, vota et consilia Nostra feli¬
cem dante Domino exitum assequantur.

Alia etiam longe amplissima sub alio magno
Principe regio est, in qua catholicae Religionis res
diuturnis gravioribusque calamitatibus afflictae ipsum
recolendae memoriae Decessorem Nostrum multos
per annos sollicitum habuerant, et praecipuas Nostras
curas sibi pariter vindicarunt. Equidem optavissemus
hoc ipso die Vos certiores facere de bono exitu, quem
aliqua ex parte Nostras ipsas curas habuisse confi¬
debamus. Non defuere autem quidam ephemeridum
scriptores, qui id ipsum feliciter evenisse affirmarint.
Nos tamen nihil adhuc annuntiare Vobis possumus
nisi firmam spem, qua sustentamur fore, ut omni¬
potens et misericors Deus propitius respiciat super
Ecclesiae suae filios tantis inibi tribulationibus con¬
flictatos, et sollicitudini benedicat, qua statum ca¬
tholicae Religionis in meliorem illic conditionem ad¬
ducere connitimur.

Nunc porro Vobiscum communicamus, Venerabi¬
les Fratres, summam admirationem, qua intime affecti
fuimus, ubi scriptum a quodam viro ecclesiastica
Dignitate insignito elucubratum, typisque editum ad
Nos pervenit. Namque idem vir in hujusmodi scripto
de quibusdam loquens doctrinis, quas Ecclesiarum
regionis suae traditiones appellat, et quibus hujus
Apostolicae Sedis jura coarctare intenditur, haud
erubuit asserere, traditiones ipsas a Nobis in pretio
haberi. Absit enimvero, Venerabiles Fratres, ut mens


aut cogitatio Nobis unquam fuerit vel minimum dc'*-
elinare a Majorum institutis, aut abstinere ab hujus
Sanctae Sedis auctoritate sarta tecta conservanda,
atque tuenda. Habemus equidem in pretio peculiares
traditiones; sed eas tantum, quae a Catholicae Eo
clesiae sensu non discrepent, praesertim vero illas
reveremur ac firmissime tuemur, quae cum aliarum
Ecclesiarum traditione, atque in primis cum hac san¬
cta Romana Ecclesia plane congruant, ad quam, ut
S. Irenaei verbis utamtlr, proptet poliorerh principw-
titatem necesse est amnem convenire Ecclesiath, hoc
est eos, qui «urit undique. fideles, in qua semper ab his,
qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab Apo • A
stolis traditio (1).

At aliud insuper est; quod atlimum Nostrum ve¬
hementer angit et urget. Ignotum certe Yobis non
est. Venerabile* Fratres, multos hostium Catholica*
veritatis in id praesertim nostris temporibus conatus
suos intendere, ut monstruosa quaeque opinionum' poi^
tenta aequiparar* doctrinae Christi, aut cum ea'com¬
miscere vellent, atque ita impium illud de Cujuslibet
religionis indifferentia systema magis magisque pro¬
pagare commoliuntur. Novissime autem, horrendum
dictu! inventi aliqui sunt qui eam nomini, et Apo- 1
stolicae dignitati Nostrae contumeliam imposuerunt;
ut Nos vehrti participes stultitiae suae, et memorati
nequissimi systematis fautores traducere non dubita-*
riot. Hi nimirum ex consiliis, !a Religionis Catholica*
sanctitate haud certe alienis, quae in negotiis qui¬
busdam ad civilem pohtificiae Ditionis'procurationem

\i) S. Ire ii. contra haereses. Lib. 3. Cap. 3.
speqtaqtibus benigne ineunda duximus publicae com¬
moditati et, prosperitati ampliandae, atque ex venia
nonnullis ejusdem Ditionis hominibus initio ipse Pon¬
ti fica tus, Nostri clementer impertita, conjicere voluo-
rnnU.Nps ita bqnevole sentire de quocumque horni*
nw 1 genere, nt pedum Ecclesiae fides, sed ceteros
etjam utut p Cathodea upitptc alieni permaneant,
epse ptfiter .ip salntjfi via, atque pd; aeternam vitam
pervepjre posse arbitremur. Pcsnpt Nebis prae hor¬
rore verba pd novarp banc cqntra Nop,,et tam atro¬
cem injuriam detestandam. Amamus equidem'intimo
cordis affectu botpmes universos, non alito?, tamen
quam in caritate Dei» et Dpiuioi Npetpi 4eau Quisti,
qui venit quaerere, et salvum facere quod perierat,
qni pro omnibus mertups,cpt, qqi umnee homines vult
palvos fieri» et a<j, agnitionem velitatis yenuie^qui
misit proinde discipulos puos in qif ndqm upiferguin
praedicare evangelium omni creaturae, dmnfltiaw» eos»
qui credjderiut et baptizati fuerint,, splvop, fine, qui
vero pop crediderint condemnatum iri.Venipnt. igitur
qpi sglvi fipri volupt ad columnam et ( firmamentum
yprjtatis* quod Ecclepia est, veniant scilicet ad verum
flhetati Ecclesiam, quae in suis Episcopia summeque
omnium capite Romano Pontifice successionem habet
jVppstolicae auctoritatis nuUo : tempore interruptam,
quae nibil unquam potius habuit, quam ut praedica*
rpt, atque pmui ope oustpdiret ac tueretur dectampm
ex Christi mandato, ab Apnstcfia annnucwta»; qnaiu
inde ab Apqstylorum actpte in mediis o*mti genMft
difficuRatibus crevit* et per totum, orbem uiWmIo*-
rum splendore inclyta, martyrum sanguine amplifi¬
cata, Confessorum et Virginum nphijjtoptp, virtutibus.
Patrum testimoniis seriptisque sapientissimis corrd-
borata viguit, vigetque in cunctis terrae plagis, et
per scta fidei, sacramentorum, sacrique regiminis uni¬
tate refulget. Nos qui licet indigni, praesidemus in
suprema hae Petri Apostoli Cathedra, in qua Christus
Dominus ejusdem Ecclesiae suae fendamenttam posuit;
nullis ullo unquam tempore curis InborihuSque a beti-
bimus, ut per ipsius Christi gratiam eoa qui igtMr-
rant, et errant ad unicam hanc, veritatis et salutis -
viam adducamus^ Meminerint autem quicumque e**
adverso sunt, transiturum quidem cdelum et terram;
sed nihil praeterire unquam posse ex verbis Christi,
neque in doctrina commutari, quam a Christo Ec¬
clesia Catholica custodiendam, toehdam, et praedi-
candam accepit.

Post haec haud posBumas, quin Vobis, Venerabo
les Fratres, loqH*rhur de doloris acerbitate, qua con¬
fecti fluimus , prapteveaquod paucis ante diebus in :
hac alma Urbe Nostra catholicaeRefigienis arce et !
centro nonnulli paucissimi dii quidem homines prope
delirantes reperiri potuerint, qui vel ipsum humani-
tatis seiisum abjicientes cum maarihrio aliorum ipsius <
Urbis civium fremitu et indignqtidne < e&hos*

ruerunt palam publ^ecqae triumpharem luctueriSri^ :
mo intestino bello nuper inter Helvetios excitato. '
Quod fatale sane bellum Nos intimo eebde ingemi- 1 i
scimus, tum ob effusam illius-nationis sanguinem, ’
fratqrnamque eaedeiri, et atroces* diuturnas, funestas*
que discordias, odia, dimidia, quae er civifibospC-
tisrimttm bellis in i populos reduridasesolent, tumob
detrimenta, quae inde catholicae rei obvenisse acce^*'
prinis , et obvoatenra adhuc tiraemosv tum deniqo&'


ob deploranda sacrilegia in primo conflictu commis¬
sa, quae commemorare animus refugit.

Ceterum dum haec lamentamur, humillimas Deo
totius consolationis agimus gratias, qui in multitu¬
dine misericordiae suae non desinit Nos consolari in
omni tribulatione Nostra. Etenim inter tantas angu¬
stias non leve certe Nobis solatium afferunt et pro¬
speri sacrarum Missionum eventus, et strenui evan-
gelicorum Ministrorum labores, qui apostolico zelo
incensi, gravissima quaeque pericula atque discrimina
invicte despicientes, in remotissimis regionibus po¬
pulos ab errorum tenebris, morumque feritate ad
catholicae veritatis lumen, omnemque virtutis et hu¬
manitatis cultum traducere, ac pro Dei gloria et ani¬
marum salute fortiter pugnare non desinunt, et pien-
tissima ac plane eximia catholicorum populorum stu¬
dia, qui Nostris desideriis mirifice obsecundantes non
levia afflictae pauperum Hibernorum genti subsidia
praebere haud intermiserunt, quique tum largitioni¬
bus ad Nos etiam missis, tum assiduis ad Deum
precibus omnem opem conferre non cessant, ut san¬
ctissima Christi fides atque doctrina longe lateque
ubique gentium, ubique terrarum felici faustoque
progressu magis magisque propagetur. Quae prae¬
clara opera omni certe laudum praeconio digna dum
peculiari gratissimi .animi Nostri testificatione prose¬
quimur, a clementissimo bonorum omnium largitore
Deo humiliter poscimus, ut fidelibus suis uberem pro
illis retribuat in aeternitate mfercedem.

Habetis, Venerabiles Fratres, quae Vobis hodierno
die significanda judicavimus. Cum autem hanc No¬
stram Allocutionem in publicum emittere censueri-mus, hac occasione sermonem Nostrum ad alios quo¬
que Venerabiles Fratres, universi catholici Orbis
Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, toto cordis,
affectu convertimus, eosque omnes et singulos obse¬
cramus, atque hortamur in Domino ut stabili inter
se concordia et caritate conjuncti, atque arctissimo
fidei et observantiae vinculo Nobis et huic Petri Ca¬
thedrae obstricti, perfecti sint in eodem sensu et in
eadem sententia, atque humanis quibusque sepositis
rationibus, et solum Deum ob oculos habentes, Ejus-
que auxilium jugibus, fervidisque precibus imploran¬
tes, nihil vigilantiae, nihil laboris unquam praeter¬
mittant, ut episcopali fortitudine, constantia, pruden¬
tia praebentur praelia Domini, et majori usque ala¬
critate dilectas oves eorum curae commissas ab ve¬
nenatis pascuis avertant, ad salutaria propellant,
easque nunquam patiantur decipi doctrinis variis et
peregrinis, sed strenue a rapacium luporum insidiis;
et impetu defendant, itemque errantes ia omni bo¬
nitate, patientia, et doctrina ad veritatis et justitiae
semitam reducere contendant, ut et illi divina auxi-
liante gratia occurrant in unitatem fidei, et agnitio¬
nem Fihi Dei, atque ita fiant nobiscum unum ovile
et unus pastor.