Singulari quidem (1856)

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Singulari quidem (1856)
1856
editio: incognita
fons: incognitus


Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus, ac Ve¬
nerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis
universae Imperialis ac Regiae Austriaeae Di¬
tionis.


PIVS PP. IX.


Dilecti Filii Nostri, et Venerabiles Fratres, salu¬
tem et Apostolicam Benedictionem. Singulari qui¬
dem animi Nostri gaudio cognoscimus, Vos, Dilecti
Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, Nostris, et Ca¬
rissimi in Christo Filii Nostri Francisci losephi Au-
slriae Imperatoris, et Regis Apostolici desideriis
cuique Vestrum uno fere eodemque tempore signi¬
ficatis quam libentissime obsequentes, pro egregia
vestra religione, et pastorali sollicitudine statuisse
convenire in istam Imperialem et Regiam , Vindo-
bonensem civitatem, quo ibi inter Vos colloqui, et
consilia conferre possetis, ut rite ea omnia perfi¬
ciantur, quae a Nobis cum eodem Carissimo in
Christo Filio Nostro sancita sunt in Conventione,
quam idem clarissimus et religiosissimus Princeps
cum summa Nostra consolatione, et immortali sui
nominis gloria ob Ecclesiae iura vindicata , bonis
omnibus prae laetitia gestientibus, ineundam No-
biscum curavit. Itaque dum Vobis, Dilecti Filii No¬
stri , et Venerabiles Fratres, vel maxime gratula¬
mur , quod in boc habendo conventu insigne ac
perspectum vestrum pro Ecclesia studium impense
ostenditis, Nobis temperare non possumus, quin Vos
hac occasione peramanter alloquamur, et intimosVobis aoimi Nostri sensus aperiamus , ex quibus
maiorem in modum intelligetis , quanta Vos , et
omnes amplissimi istius Imperii fideles populos cu-
rae vestrae commissos benevolentia prosequamur.
Atque in primis quod attinet ad commemoratae
Conventionis exsecutionem , cum optime noscatis,
multos in illa esse articulos , qui a Vobis praeci¬
pue sunt exsequendi, tum vehementer optamus, ut
quoad modum in eorumdem articulorum exsecu¬
tione unam eamdemque certam viam atque ratio¬
nem habere velitis, ea tamen circumspeotione se¬
dulo prudenterque adbibita, quam varia diversarum
latissimi Austriaci Imperii Provinciarum adiuncta
postulare poterunt. Si quae autem de alicuius ar¬
ticuli sensu dubitatio, vel difficultas oriatur, quod
non fore arbitramur, gratissimum Nobis erit, illam
a Vobis ad Nos deferri , ut, collatis inter Nos, et
Caesaream Apostolicam Maiestatem consiliis, veluti
in tricesimoquinto eiusdem Conventionis articulo
cautum est, opportunas declarationes dare possimus.

lam vero ardentissima illa caritas, qua univer¬
sum Dominicum gregem Nobis ab ipso Christo Do¬
mino divinitus commissum complectimur , et gra¬
vissimum Apostolici Nostri ministerii munus , quo
omnium nationum, et populorum salutem totis vi¬
ribus procurare debemus, urgent Nos, Dilecti Filii
Nostri, ac Venerabiles Fratres, ut eximiam vestram
pietatem, virtutem, et episcopalem vigilantiam ma¬
iore, qua possumus, contentione etiam atque etiam
excitemus, ut alacriori usque zelo pergatis omnes
episcopalis vestri muneris partes diligentissime im¬
plere, ac nullis neque curis, neque consiliis, nequelaboribus usquam pernere, quibus sanctissimae fidei
nostrae depositam io vestris D io ec e sib us integrum
iovielabuoque custodiatis, et vestri gregis iaedt*
nutati consulentes, illam ab omnibus defendatis ioi-
micoram beminum fraudibus >et insidiis. .Namque
probe noscitis nefarias, moltiplieesque artes m mo¬
litiones, et monstres* .omnis geo eris opmimum por¬
tenta , quibus callidiasimi perversorum -dogmatum
architecti impnovidos praesertim et imperitos a ve¬
ritatis et mstitiae tramite avertere, atque <in erro¬
rem exithamqne inducere connituntur. Neque igno¬
ratis , Dilecti Fili Nostri , ac Venerabiles .Fratres»
inter plurima, et nunquam satis lugenda mala, ^quae
ecclesiasticam et civilem societatem vel maxime
perturbant, atque divexant, duo potissimum nunc
minere, quae aliorum omnium quaedam veluti -ori¬
go, non immerito videantur. Vobis enim apprime
nota sunt innumera , et funestissima sane damna,
(quae in Christianam* et civilem retnpublioam ex
putidissimo indifferentismi errore redundant. Hinc
nim omnia erga Deum, in quo vivimus, movemur,
et sumus, officia penitus neglecta, (hinc sanctissima
religio plane posthabita, hinc omnis iuris, instituat,
<virtutiaqoe fundamenta concussa , ac propamodum
versa. A qua turpissima sane indifferentismi forma
ihaud admodum distat illud de religionum indiffe¬
rentia systema e tenebris eruptum, quo homines a
veritate alienati., vemeque confessionis adversarii,
suaeque salutis immnmones, et inter se pugnantia
dooeotes, et-nunquam stabilitam sententiam haben¬
tes, Dullum inter diversas, fidei professiones diaeri-
smd admittunt, et pacem passim cum omnibus-mi-

 

spe«t, oomibuaque atomae vitae portum L qx qua-
dibet religione patere contendunt. Nihil .enim iute-
jneet illis» ilioet diversa (tractantibus, dum ad itwhlS
veritatis expugnationem conspirent (i). Videtis pro r
/epto, Dilecti Filii JNostrj» te Venerabiles Fratres,
qua vigilantia Vobis sit excubandum* ne tam idwae
contagia pestis vestras «vesimisere inficiant, aeipotr
dant. Itaque .ne desinatis populos Vobis traditos
ab hisce perniciosissimis erroribus sedulo dpfen*
dere, eosque catholicae veritatis doctrina .magis in
dies accurate imbuere * et jljos docere» quod sicut
unus est Deus Pater, unus Christus Eius* unus.Spi-
jritus Sanctus, ,ita uoa est divinitus .revelata veritas*
juna divina fides humanae salutis initium, omnisque
justificationis ifondumeotom, qua Mistus vivit* et sine
qua inopoesihile .est placere Deo, -et ad tfibprum eius
consortium pervenire $); et uoa est aera* tsancta*
catholica, Appatolica Romapa Ecclesia, .et Catber
dra una super Petrum Domini , voce fundata •

,extra quam nec vera fides, nec aeterna invenito*
salus, cum habere non possit Deum Patrem» qui
Ecclesiam uon habet matrem* et .felsp confidat, sp
esse io Epolesia* qui Petri Cathedram .deserat* su¬
per quam fundata est Ecclesia (4). 'JNullum vero ma¬
ius potest esse delictum* «1 nuda macula deformior*
quam adversus Christum stetisse, .quam Ecclesiam


(1) Tertull. de praescript. cap. 41.

(4) Ad Rom. cap. 1. ad Hebr. cap. 11. Trid. Sess. 6.
cap. 8.

(3) 'S. Cyprian. Epist. 43.

(4) S. Cyprian. de unitat.,Eccl.divino Eius sanguine partam, ct acquisitam dissi-
passe, quam evangelicae dilectionis oblitum contra
unanimem, et concordem Dei populum hostilis di¬
scordiae furore pugnasse (1).

Cum autem ratio divini cultus ex hisce duobus
constet, piis dogmatibus, et actionibus bonis, neque
doctrina sine operibus bonis accepta sit Deo, neque
opera recipiat Deus a religiosis dogmatibus seiun-
cta , neque in solo opere virtutum, aut in sola
observantia mandatorum, sed etiam in tramite fidei
angusta et ardua sit via, quae ducit ad vitam (2),
tum ne intermittatis fideles vestros populos conti¬
nenter monere, et excitare, ut non solum in ca¬
tholicae religionis professione magis in dies stabi¬
les et immoti persistant, verum etiam per bona
opera certam suam vocationem, et electionem la¬
cera satagant. Dum autem in vestri gregis salu¬
tem procurandam incumbitis, ne omittatis in omni
bonitate, patientia, et doctrina miseros errantes ad
unicum Christi ovile, atque ad catholicam unitatem
revocare illis praesertim Augustini verbis: venite,
fratres, si vultis, ut inseramini in vite: dolor est,
cum vos videamus praecisos ita iacere; numerate
sacerdotes ve) ab ipsa Petri Sede, et in ordine illo
patrum quis cui successit, videte; ipsa est petra,
quam non vinount superbae inferorum portae (3).
Quicumque extra banc domum agnum comederit,


(1) S. Cyprian. Epist. 72.

(8) S. Cyrill. Hieroso). Catb. IV. Illuminand. n. S. S. Leo
Serm. 5. de Nativit. Dom.

(3) In psal. contr. part. Donat.


profanus est; si quis in arca Noe non fuerit, pe¬
ribit regnante diluvio (1).

Verum non minori sane pernicie alter nunc gras¬
satur morbus, cui ab elatione, et quodam veluti
rationis fastu, raiionaUsmi nomen est inditum. Non
improbat certe Ecclesia (2) eorum studium, qui ve¬
ritatem scire voluerunt , quia Deus hominis natu¬
ram veri adipiscendi cupientissimam fecit, neque
improbat rectae sanaeque rationis studia * quibus
animus excolitur, natura investigatur, et abditissi¬
ma quaeque eiusdem arcana in apertam proferun¬
tur lucem. Siquidem novit, ac probe tenet pien-
tissima mater, inter collata caelitus munera (3) il¬
lud esse praeelarum , quod ratione continetur, et
quo ea omnia, quae sensibus obnoxia sunt, prae¬
tergressi, insignem quamdam Dei imaginem in no¬
bis ipsis praeferimus- Npvit quaerendum esse do¬
nec invenias, et credendum quod credidisti, dum
hoc insuper credas aliud non esse credendum, ideo-
que ,nee requirendam» cqm id inveneris, et credi¬
deris quod a Christo institutum est, qui non aliud
tibi mandat inquirendum, quam quod instituit (4).
Ecquid igitur est, quod ipsa non patitur, nou sinit,
et quod pro injuncto sibi officio tuendi depositi
pmpjpo reprehendit, ac damnat ? Illorum nimirum
iporem vpbetpepter reprehendit, ac semper tjamna*
vit, et damnat Ecclesia, qui ratione abutentes, eam

 

(1) S. Hieronym. epist. 14. al. 57. ad Damas.

(2) Lactant, divin. instituti lib. 3. cap. 1.

(3) Clemens Alex. Stromat. lib. l. cap. 3. lib. 2. cap. 2.
et Gregor, thaumaturg; orat, panegyr. cap 7.13. '

(4) Tertnll. de praescript. cap., 9, .
Dei ipsius loquentis auctoritati hnpie et stulto «f*
ponere ac praeferre non erubescunt, neque refoc-
midenl, et dum insolenter se extollunt, proprie su¬
perbia, suoque' tumore caecati veritatis lumen amit¬
tunt, fidem, de qua scriptum est, qui non eredi-'
dferic condemnabitur (t*), superbissime aspernantur,
sibiqwe praefidentes (2)* diffitentur Ipsi : Deo* de se
credendum esse, et iie * quae cognitioni nostrae de
se- tribuit, obsequendum. Hi suntr, quibus co ns tat*
tissidie epponity aeqUom 1 esee (3), uv de cognitione
Del ipsi Deo- credamus 1 * eurus scifteet totum: est,
qUUd die eo credlinflf#, qdid «liquo ab homine fleiM,
uti epoetety cognosci non-potuit* nfei salutttrem sui
cognitionem ipse tribuissevj Hi sent 1 , quos ad met*
tfo' sanitatem hisce 1 verbis revocare contendit: qnbt
magis 1 contra rationem* quam* ratione rationem ce*
nari transcendero ? et quid magis contra fidem*,
quam credere nolle quidquid non possis ratione at*
tingere (4) ? Atque his inculcare non desinit, fidem
non* ratiemY sed auctoritati inniti (5), nec etfim de¬
cebat, ut emin Deus ad 1 hominem loqueretur* argu¬
mentis assereret? suas voces* tamquam fides ei non
haberetur, sed ut oportuit, est ktquUtus, qtrasi rerum
Otttwidm malimus iudex, cuius non est argumentari,
sed pronuntiare (6f. His apertissime denuntiat unam
homihis spem, unamque salutem positum esse in

(1) Mare. XVI. v. 16.

( 2 ) s. HHat. de ; Triait.‘ lib*. 4. ' -

(3) Cassiart. dSfne&rSAt 1 . lft. J fc<6apt. i. 1
1 ' (4^ BernSTdj epiA. i^O-. ' " '

(6) S. Bfc#mtrd.idfe OdaaMatatM». ffiCSp; f.

(6) Lactant, divin. IdstitUf. HB. 3t edp. 1.ebristiana fide, quae veritatem docens, ac divina
sua luce humanae ignorantiae tenebras decutiens
per caritatem operatur, et ha catholica Ecclesia ,
qua* vectwn retinens oukum est stabile, ipsius fidet
dbmteibiiijr,. et Dei tempkim extra quod, citra in¬
vincibilis ignorandae excusationem, quisquis fuerit,
esa a spe visae:, et salutis alieni» Et; hos gravis-
sime monet, ac dbcet* quod humanae arti» peritia
si quando tractandis sacris eloquii» adhibetur, non
debet ius magisterii sibi arroganter arripere , sed
veluai ancilla Dominae quodbi» fanrototus obsequio
subservire,, ne si praecedit oberrat, et: dum ea te¬
rtorum verborum sequitor consequentias, intimae
virtuti» lumen amittat , et rectum veritatis trami¬
tem: pendar (l). Neque existimari iccirco debet,
nullum ia Ecclesia Christi profectum haberi reli¬
gionis. HabetUr namque, idemque maxrimire, dum¬
modo tamen: vere profectus sit fidei, non permu¬
tatio. Crescat igitur oportet, et multum vehemen-
terque proficiat tam singulorum, quam omnium ,
unius hominisi, quam> totius Ecclesiae» aetatum, ae
saeculorum gradibus rqtelligentia, scientia, sapien¬
tia, qna inteHigatur iltustriws quod antea credeba¬
tur obscurius, qua posteritas intellectum gracofetur,
qeod : vetustas» non iotelleetom venerabatur, qua pre¬
tiosae divini dogmatis gemmae exsculpantur, fide¬
liter coaptentur, adornentur sapienter, et spltettdore,
gratia, venustate ditescant in eodem tamen genere,,
in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eadem-


(1) S. Pici Dtam. opuscul. 3fc cap. *.

 

que sententia, ut cum dicantur nove, non dican¬
tur nova (1).

Neminem Vestrum mirari arbitramur. Dilecti
Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, si pro Nostro
fidei primatu, et principatu (2) de luctuosissimis
bisce, ac rei cum sacrae , tum publicae pernicio¬
sissimis erroribus denuo loquuti simus, eximiam-
que vestram episcopalem vigilantiam ad illos pro¬
fligandos excitare censuerimus. Cum enim inimicus
homo non cesset superseminare zizania in medio
tritici, tum Nos, qui divina disponente Providentia
dominico agro excolendo praesumus, atque uti ser¬
vi fideles, et prudentes super Domini familiam con¬
stituti sumus (3), ab iis partibus explendis desiste¬
re non debeamus, quae ab Apostolico Nostro mu¬
nere Separari non possunt.

Nunc vero a singulari vestra pietate et pruden¬
tia exposcimus, ut in hoc congressu ea potissimum
inter Vos consilia provide sapieoterque inire stu¬
deatis, quae in amplissimi istius Imperii regionibus
ad maiorem Dei gloriam promovendam, ac sempi¬
ternam hominum, salutem procurandam conducere
existimaveritis. Etsi enim vehementer in Domino
laetemur, cum noscamus multos existere tum ec¬
clesiasticos, tum laicos homines, qui christianae fi¬
dei et caritatis spiritu egregie animati bonum Chri¬
sti diffqndunt odorem , tamen non mediocri affici-

(1) Vine. Lirin. Commonitor.

(2) S. Ambros. de Incarnat. cap. 4. n. 32. Cassian. de In-
carnat. lib. 3. cap. 12.

(3) S. Ambros. de fide ad Gratian. Imperat, lib. 5. in prolog.


mur dolore» eum haud ignoremus» in aliquibus Jo¬
cis nonnullos ex Clero suae dignitatis , et officii
oblitos minime ambulare pro ea vocatione* qua vo¬
cati sunt» et christianum populum sanctissimis di¬
vinae nostrae religionis. praeceptionibus parum in*
structum» gravfbusque obnoxium periculis a pie-*
tatis operihus, et. Sacramentorum fneqiientia infe¬
liciter abstinere v atque a. morum honestate» chri-
stiaoaequo vitae diaoipfina deflectere» et ad interi¬
tum; rulere. Persuasissimum Nobis est» Vos pro spe¬
ctata vestra episcopali sollicitudine omnes curas»
eogitationesque esse colla toros» ut commemorata
damna, omnino eliminentur. Et quoniam: optime
scitis» Dilecti Filii Nostri, ae Venerabiles Fratres,
quantam ad ecclesiastici Ordinis disciplinam instau¬
randam, populortim mores corrigendos.eorumquc
dan^na avertenda vim, habeant: Provincialia Concilia
ai canonicis sanctionibus sapientissime praescripta, ea
a sanctis Antistitibus, maximo semper Ecclesiae bo¬
no frequentata » iccirco vel maxime optamus, ut
Provineiales. Synodos ad saerorum eanbnum nor¬
mam rite concelebretis» quo communibus cuiusque
ecclesiasticae istius Imperii Provinciae malis op¬
portuna ac salutaria adhibeatis remedia.' Cum au¬
tem multa et. gravia in hisoe Provincialibus'Syno¬
dis a Vobis : sint agenda , Nostris in votis est, ut
pro vestra sapientia jn isto Vindobonensi conventu
concordissimis animis ea inter Vos'suscipiatis con¬
silia, quibus unanimes esse possitis tam circa po-
tiores praesertim res.quae in Provincialibus^ Syno¬
dis erunt tractandae, ac, statuendae; tum circa illa,
quae uno eodemque studio a Vobis erunt praestan-*da, ut ia omnibus istias Imperii Provinciis ditia»
nostra religio, eiusque tolutaris doctrina, magis ia
dies vigeatr floreat, dorometar, et fideles: populi, de¬
clinantes a malo, et ferientes bonum ambulent ut
filii lucis irr omni bonitate, inscitia, ac veritate Et
cum nihil sit, quod alios. magi» ad rictu tem,. pie-
tatsMi, ac Dei cataun. assidue instruat r quam co¬
ram'vita , et exemplum qui se dirinoi ministerio
dedicarunt, ne- praetermittatis omni indu stria inter
Vos ea statuere, quibus Cleri disciplinam*. ufet> pro¬
lapsa est r instauretis et accuratam illine institu¬
tionem, ubi opos fuerit, promoveatis. QourireaBi-
leeti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, collatu in¬
ter Vos consiliis. coniunctisqae studiis dirige ntisBi-
me prospicite , ut ecclesiastici viri propriae digni¬
tatis et ufficrii' sera per memores ab iis omnibns de*
elinent, quae. Clericis verita , quaeque- eos nequa¬
quam deeent, am virtutum omnium. oraatu praefui»
gentes exemplum sint fidebam in verbo, in- con¬
versatione, in caritate, in fide* io castitate, ut diaroas
emuniens horas, qua decet* attentione, ait pmtatia
affeetu recitent, eo sancta oratione, ae eaeeceant, e*
rerum caelestium meditationi instent, decorem Do¬
mus Dei > diligant, sacras, functiones) et caeremonias
iuxta Pontificale,. et Rituale Romanum peragant »
et proprii ministerii munia naviter, scienter, ae
sancte ubeant, et saoranum praesertim dieorplioa-
rum; studia nunquam intermittant ♦ et sempiternae
hominum> sabuli quaerendae assiduans natant ope¬
ram. Ae pari cura consulite, ut omnes es i usque
Metropolitani» Cathedralis, et Collegiatis Templi
Canouiei, aliique Beneficiarii eboro addicti, morum.gravitate, vitae integritas#, m pietati» studio un¬
dique praehrfgere studeant) tamquam lacernae ar*-
dentes positae super eande fabrum in templo do-»
mini, et omnes 1 suscepti moneris partes diligenter
expleant, residendi legem servent, divini ctritus
splendorem eureb$, atque sideres in: exeubris ffa*
mini divinas 1 inudes «odiose, rite, pie, rehgfase,
non pero mente vaga, nu« vagis exutis, non inde-
eow serperis statu ewvceiebrvnty memoria semper
repetentes* quod ipri ad ohorumMcedunt, non mo-
d»v ut sasttsfasftnanf De# cotium, vmwiiationemqua
ttibuonty Veram* Sftoin>, no a Dec ipe# et eitd, et
abi» omne bonum depeeesanan >

Sed quam vehementer ad: eocbaiasticun» spiri-
tam wendww, et> fovendum, atque ad salutaram
constantiam detinendam enotorane spiritarifa Exer¬
citia, innumeri» ieciroo per Remanes Ponriflees- Prae- 1
decessores Nostros ditata Indulgentiis, quisque Vo¬
strum optime noscit. Ea proinde eunetie ecclesia¬
stici» vestris viri# etiam- atque etiam eemmendure,
et hwaleMe «e desinatis, quo ipsi «erto dierum
spatio m opportunum aliquem locum saepe sece¬
dunt, ubi* quavfe humanarum rerum* cura abieeta,
omnia Sua fOeta ^ dicta*, cogitata coram Deo quam
diligentissime reputantes, et annos aeternos assidua
medi talione habentes in mente, ae maxime benefr
efa* sibi a Dtee coData recolentesi studeant contra¬
ctas de mtiudano puiVero sordes abluere, er re-
suseitaro gratiam, quae ipsis data est per imposi¬
tionem manuum, o» expoliantes veterem hominem
oam actibus «uls oovOm induant , qui ornatus est
in iustiiis fet sSndiitato.
Quoniam vero Sacerdotum labia custodire de¬
bent scientiam, qua et respondere possint iis, qui
legem requirunt de ore ipsorum, et contradicentes
revincere , iccirco, Dilecti Filii Nostri, ac Venera¬
biles Fratres, in rectam, acearatamque Cleri insti¬
tutionem omnes vestras curas convertatis oportet.
Summa igitur contentione omnia conamini» ut in
vestris, praecipue Seminariis optima ac plane ca¬
tholica vigeat studiorum ratio , qua adolescentes
Clerici vel a prima pueritia per probatissimos ma¬
gistros ad pietatem, omnemque virtutem, et eccle¬
siasticum spiritum mature fingantur, ac latinae lin¬
guae cognitione, et humanioribus litteris, philoso-
phicisque disciplinis ab omni prorsus cuiusque er¬
roris periculo alienis sedulo imbuantur. Atque in
prim.is omnem adhibete vigilantiam, ut, cum dogma¬
ticam, tum moralem. Theologiam ex divinis libris,
sane torumque Patrum traditione, et infallibili Ec¬
clesiae auctoritate haustam ac depromptam, ac si¬
mul solidam, divinarum litterarum, sacrorum Cano¬
num, .ecclesiasticaeque historiae, rerumque liturgi-
carum scientiam congruo necessarii temporis spatio
diligentissime, addiscant. Ac Vobis summopere, ca¬
vendum in librorum delectu, ne; in tanta grassan
tium errorum , colluvie ,a sanae doctrinae semita
ecclesiastici adolescentes temere abducantur, cum
praesertim hau#; jgooretis, viros eruditos a Nobis
in religjone. desidentes, et ab, Ecclesia praecisos, in
vulgus edere tam divinos libros, .quam Sanctorum
Patrum opera, concinna Ula quidem elegantia, sed
saepe , quod maxime est dolendum, . vitiata , ao
praeposteris commentariis a veritate detorta. Ne-


 

minem Vestrum latet quantopere Ecclesiae hisce
praesertim temporibus intersit idoneos habere mi¬
nistros, qui vitae sanctitate, et salutaris doctrinae
laude praestantes, ac potentes' in opere et sermone
valeant Dei, eiusque sanctae Ecclesiae causam stre¬
nue tueri, et aedificare Domino domum fidelem. Ni-
bil itaque intentatum e9t relinquendum, ut iuniores
Clerici vd a teneris annis sancte ac docte educen¬
tur i quandoquidem nonnisi ex ipsis rite institutis
utiles Ecclesiae ministri fieri possunt- Quo vero
facilius pro eximia vestra religione, ac pastorali
sollicitudine accuratam Cleri institutionem, ex qua
Ecclesiae bonum, ac populorum salus tantopere
pendet, quotidie magis promovere valeatis, ne Vos
pigeat exhortari, rogare egregios vestrarum Dioe¬
cesium ecclesiasticos, laicosque viros divitiis pol¬
lentes , et in rem catholicam praeclare animatos ,
ut vestrum sectantes exemplum aliquam pecuniae
vim perlibenter tribuere velint, quo nova etiam Se¬
minaria erigere, et congrua dote instruere possitis,
in quibus adolesceDtuli Clerici vel ab ineunte aeta¬
te rite instituantur.

Nec minori studio, Dilecti Filii Nostri, ac Ve¬
nerabiles Fratres, ea omnia consilia suscipienda cu¬
rate, quibus vestrarum Dioecesium iuventus cuiusque
'conditionis, et sexus magis in dies catholico plane
modo educetur. Quapropter episcopalis vestrae vi¬
gilantiae nervos intendite, ut iuventus ante omnia
spiritu timoris Dei mature imbuta, ac pietatis lacte
enutrita nedum fidei elementis , sed pleniori san¬
ctissimae nostrae religionis cognitione sedulo ex¬
colatur, atque ad virtutem, morumque honestatem,
christianaeque vitae rationem conformetur, et abomnibus perversionis» et oorrqptiopjs .illecebris,» et
scopulis arceatur. Pari autem sollicitudine ne de¬
sinatis unquam .fideles populos Vehis commissos
opportunis quibusque modis ad religionem et pie»
tatem etiam atque -otium icxcitare. Itaque ea omnia
peragito, quibus ipsi fideles populi magis io dies
salutari cathplicae veritatis ac doctrinae pabulo icnu*
triti Deum ex toto oonde diligant» eiusqup mandata
apprime servent» Sanctuarium eius frequenter» as
religiose adeant, Sabbata eius sanctificent, m saqpe
qua par est veneratione et pietate tum divini Sa¬
crificii celebrationi intersiat, tum ad sanctissima
Poenitentiae» et Eucharistiae Sacramenta accedant,
et .singulari devotione .Sanctissimam .Dei Genitricem
Immaculatam Virginem Mariam prosequantur, et
colant, ac mutuam inter se continuam caritatem
habentes, et precibus instantes ambulant digne Deo
per ,orania placentes, et in omai opere bono fru¬
ctificantes. Cum autem -sacrae Missiones ab idoneis
operariis peractae summopere conducant ad fidei,
religionisque spiritum in populis .excitandum, tepsque
ad virtutis ac salutis semitam revocandos, vehe¬
menter optamus, nt illas identidem in vestris Dioe¬
cesibus agendas curetis. Ac meritas summasque
laudes iis omnihus deferimus, qui e vestro ordine
io suas Dioeooses tam salutare sacrarum Missionum
Opus tam invexere» ex quo divioa adqpirante gratia
uberes fructus perceptos fuisse gaudemus.

Haec potissimum in isto cestro convento prae
oculis habeatis .oportet, Dilecti Filii Nostri, ac Ve¬
nerabiles Fratres, ut communibus malis communi¬
bus studiis provide mederi possitis. Eteuim ad prae-eipua cuiusque vestrae Dioecesis damBa reparanda,
eiueque prosperitatem promovendam* nihil frequenti
eiusdem fiioeceseos lustratione, et DioeceBaoae $y-
nodi celebratione validius esse .probe iotel]igjti&
Quae duo quantopere a Concilio praesertim Tri-
dentino siut praescripta et tacnlcata netninem Ve¬
stram fugit. Qnamobvem pro spectata vestra in
gregem Vobis commissum sollicitudine, et caritate,
nihil antiquius habere velitis , quam ex canonicis
sanctionibus vestras Dioeceses impensissimo studio
invisere, <ot ea omnia accurate perficere., quae ad
ipsam visitationem fructuose peragendam omnino
pertinent. Quo in munere obeundo Vobis summo¬
pere cordi sit summa cura, ac paternis praesertim
monitis, et frugiferis concionibus, aliisque opportu¬
nissimis modis errores, corruptelas, et .vitia, si quae
irrepserint, radicitus evellere t omnibus salutis .do¬
cumenta pradbere, dleri .disciplinam sartam tectam-
que tueri., et fideles spiritaalibus praesertim qui¬
busque subsidiis iuvare, munire, et omnes Christo
luor i facere. Nec dissimilem diligentiam impendite
.in Dioeeesanis Synodis iuxta sacrorum Canonum
normam celebrandis ea praecipue statueates, quae
-ad maius cuiuBque vestrae Dioecesis bonum spe¬
ctare pro vestra prudentia duxeritis. Ne vero in
Sacerdotibus, qui doctrinae et lectioni attendere de¬
bent, quique obstricti sunt officio docendi populum
ea , -quae «ire omnibus necessarium est ad salu¬
tem, et ministrandi Sacramenta (1), sacrarum di¬
ti) Condi. Trideat. Sess. 33 cep. 14 de Reformat.


 

sciplinarum studium unquam restinguatur aut lan¬
guescat industria, optatissimum Nobis est, ut a Vo¬
bis, ubi fieri possit, in omhibus vestrarum Dioece¬
sium regionibus, instituantur opportunis regulis
congressus de morum praesertim Theologia, ac de
sacris Ritibus, ad quos singuli potissimum Presby¬
teri teneantur accedere , et afferre scripto consi¬
gnatam propositae a Vobis quaestionis explicatio¬
nem, et aliquo temporis spatio a Vobis praefiniendo
inter se disserere de morali Theologia, deque sa¬
crorum Rituum disciplina, postquam aliquis ex ipsis
Presbyteris sermonem de sacerdotalibus praecipue
officiis habuerit* Cum autem in vestro grege pro¬
curando operam prae ceteris, manum, auxiliumque
Vobis praestent Parochi, quos in sollicitudinis par¬
tem adscitos, et in arte omnium maxima obeunda
adiutores habetis, eorum zelum omni studio in¬
flammare ne intermittatis, Dilecti Filii Nostri, ac
Venerabiles Fratres, ut proprio munere ea qua par
est diligentia, ac religione fungantur. Iliis iccirco
inculcate, ut nunquam cessent Christianam plebem
sibi traditam sedulo pascere divini verbi praeconio,
ac Sacramentorum et mqltiformis gratiae Dei dis¬
pensatione , et rudes homines , ac maxime pueru¬
los cbrislianae fidei mysteriis, nostraeque religionis
documentis amanter , patienterque erudire , et er¬
rantes ad salutis iter adducere, ut summopere stu¬
deant odia, simultates, inimicitias, discordias, scan¬
dala tollere, et confortare pusillanimes, et visitare
infirmos, eosque omni praesertim spirituali ope iu-
vare, et miseros afflictos, atque aerumnosos conso¬
lari, omnesque exhortari in doctrina sana, et mo-
nere, ut religiosissime reddant quae sunt Dei'Deo,
et^iiae sunt Caesaris Caesari, docentes quod omnes
non sollum propter iram , sed etiam 'propter con¬
scientiam Principibus et potestatibus subditi esse
et obedi re debent in iis : omnibus, quae Deii et Ec¬
clesiae legibus minime adversantur. Pergite vero ,
ut facitis , cum summa vestri nominis laude , Di¬
lecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, accuratam
vestrarum Dioecesium relationem statutis tempori¬
bus ad Nostram Concilii Congregationem mittere ,
ac Nos de rebus ad ipsas Dioeceses pertinentibus
diligenter certiores facere, ut maiori cum vestrae ,
tum earumdem Dioecesium utilitati 'providere pos¬
simus. Nobis autem innotuit in quibusdam geruVd-
nici territorii Dioecesibus aliquas circa parochiarum
potissimum collationem invaluisse consuetudines, et
nonnullos ex Vobis optare, ut buiusmodi consue¬
tudines serventur. Nos quidem propensi sumus ad'
adhibendam indulgentiam, postquam tamen easdem
consuetudines ab unoquoque Vestrum spOciatim, ac
perdiligenter expositas debito examine perpenderi¬
mus, ut eas intra illos permittamus limites , quos
necessitas, et praecipua locorum adiuncta suadere
poterunt, cum prO Apostolici Nostri ministerii mu- 1
tifere curare omnino debeamus, ut Canonicae prae¬
scriptiones generarim sedulo observentur. ‘ 1

1 'Antequam finem huic Nostrae Epistolae facia¬
mus,' qua Vos omnes Austriaci 1 Imperii 1 Sacrorum
Antistites 'alloqui 1 summopere ; gaudemus , Nostrum
ad' Vok sermonem ’ praesertim 1 convertimus ^ Vene¬
rabiles'Fratres Archiepiscopi et ; Episcopi, qui in
eodem 7 nobilissimo Imperio morantes, ac Nobiscum
 

ip, vera fide, etcatholic* unitate <#oim«ti, et huic
Petri Cathedrae adhaerentes, Qr^talis Ecclesiae ri¬
tus, et laudabiles eonsuetqdipes ah bac Sancta Sed*
probatae» seu permissas colitis, Compertum explo-
ratumque Vobis est quo in pretio haec Apostabca
Sedes vestros aemper habuerit ritus, quorum obser-
vaatiam: taotopere inculcavit, 'quemadmodum lucu-
tenleptastanUirtot Romanorum Pontificnm Deces¬
sorum Nostrorum decreta et Constitutiones, inter
quas commemorare satia est. Litteras Benedicti XiV
Praedecessoris pariter Nostri die 26 tubi Anna 1755>
editas, quarum initium « Allatae » et Nostras die
6 lapuarii Anno IBAS omnibus Orientalibus missas,
quae incipiunt, « In suprema Petri Apostoli Sede ».
Itaque Vos etiam summopere oscitamus» ut pro
e*imia ; vestra religione et eptspopeft sollicitudine
ministerium vestrum implentes, atque ante oculos
habentes, ea omnia, de quibus k>q.uoti sumus» ve¬
stram omnem curare» industriam et vigilantiam
Continenter impendat», ut vester Clerus sirtutibus
omnibusornatus, et, optimis disciplinis potissimum
sacris aceurate excultus io sempiternam fidelium
salutem quaeraodem intentissimo studio incumbat,
ut fideles populi iosterjtviam,, quaedpcltad yitam,
ut. quotidie magis sapeta, augeatm»* 0 t ampllQcabtr
catholicae religionis; unipi, ut,,«aeramen U. admm^
atrentur» aq divina, celebrentur pfpm Wtia vestram
disciplinam, ija tameo Utargiois,Uhria adtubiuvqui
ab beeSanctc Seda probati fueeunt» En.cumi nlbU
Nobtar optatius, quam vestris , 0 ^ vestrorum, fidel/um
mdigqntjia. quam. Ijbeptissireo;becurrepe., pe omitr
talis ad Noo; epofugere* NQbisqae. eapowife voetea-.


 

rum Dioecesium res, at illarum relationem *d No-
sltara Congregationem fidei propagandae praeposi¬
tam quarto quoque adno mittere.

Denique, Dilecti Filii Nostri» ac Venerabiles Fra¬
tres, Vos obtestamur, ut intentissimo studio tionni»
tamini magis in dies conservare, fovere» et augere
pacem et concordiam inter universum istarum
omnium Dioecesium Cletum tum latini, tum graeoi'
catholici' ritus, ut omnes , qui militant in oastriS
Domini» mutaio fraternae caritatis affectu se invi¬
cem honore praevenientes. Dei gloriae, et animaram
saluti unanimiter, ac studiosissime inserviant,
Habetis quae pro impensissima Nostra erga Vos,
et fideles istius vastissimi Imperii populos caritate
Vobis, Dilecti Fiiii Nostri, ad Venerabiles Fratre»,
nunc potissimum significanda cenfcafmus , ae prO
certo habemus? Vos pro egregia vestra virtute, ve-*-
ligione, pietate, ac perspecta in Noa» et hanc Pe¬
tri Cathedram fide et observantia hisce paternis
Nostris desideriis, monitisque quam libentissime, et
cumulatissime esse obsequuturos. Ac plane non du¬
bitamus , quin vos omnes , Dilecti Filii Nostri, ac
Venerabiles Fratres, Pastorum Principem Christum
Iesum continenter intuentes , qui se humilem et
mitem corde est professus , quique dedit animam
suam pro ovibus suis relinquens nobis exemplum,
ut sequamur vestigia Eius , contendatis totis viri¬
bus Illius exempla sectari, documenta obsequi , et
gregi curae vestrae commisso assidue advigilare, in
omnibus laborare, ministerium vestrum implere, et
quaerere non quae vestra sunt, sed quae Christi
lesu, neque iam ut dominantes in Cleris, sed utiPastores, immo Patres amaatissimi, et faeti forma
gregis ex animo nihil tam molestum, tam impedi¬
tum , tam arduum unquam fore putetis, quod io
omni patientia, mansuetudine, lenitate, prodentia
ferendum, expediendum ac providendum pro ve¬
strarum ovium salute non curetis. Nos interim io
humilitate cordis Nostri haud omittimus assiduas
fervidasque demebtissimo luminum, et misericor¬
diarum Patri Deo totius consolationis adhibere pre-
ees, ut uberrima quaeque suae Bonitatis dona su¬
per Vos propitius semper effundat, quae in dilectas
quoque oves Vobis concreditas copiose descendant.
Cuius divini praesidii auspicem et propensissimae
aeque ac studiosissimae Nostrae in Vos voluntatis
testem Apostolicam Benedictionem ex imo corde
depromptam Vobis singulis, Dilecti Filii Nostri, ac
Venerabiles Fratres, cunctisque istarum Ecclesiarum
Clericis, Laicisque fidelibus peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petram die 17
Martii Anno 1856 Pontificatus Nostri Anno Decimo.