EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Probe Noscitis
1853
editio: incognita
fons: incognitus

VENERABILIBVS FRATRIBVS

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS HISPAMARVM REGNI

VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Probe noscitis. Venerabiles Fratres, quae quantae-
que curae vel ab ipso Nostri Pontificatus initio a
Nobis susceptae fuerint ad catholicae Ecclesiae res
in amplissimo isto regno instaurandas et componen¬
das, quaeque Conventio post diuturnam, operosam-
que tractationem cum Carissima in Christo Filia
Nostra Maria Elisabeth Hispaniarum Regina Catholica
fuerit inita. Neque ignoratis quo intentissimo sane
studio inter alia illud in primis in ipsa Conventione
cautum sancitumque esse voluerimus, ut Ecclesia
omnibus suis juribus plane frueretur, quibus ex divina
sua institutione et Sacrorum Canonum sanctione
poliet, utque Vos omnes, cunctis amotis impedimentis,
in episcopalis vestri ministerii muneribus obeundis
integram plenamque haberetis libertatem. Etsi vero
non dubitamus, Vos pro egregia vestra in Ecclesiam
fide ac pastorali sollicitudine omnem operam, indu¬
striam ac diligentiam in ipsius Ecclesiae libertate
tutanda, veetrisque episcopalibus juribus tuendis esse
collocaturos, tamen ad id perficiendum Vobis animos
addere existimavimus. Quamobrem hisce Nostris Lit¬
teris intimo Nostri cordis affectu Vos alloquimur,Venerabiles Fratres, atque eximiam vestram religio¬
nem et episcopalem virtutem ac vigilantiam etiam
atque etiam excitamus, ut pro loco quem tenetis, pro
dignitate qua insigniti estis, ea omnia quae in ipsa
Conventione ad Ecclesiae praesertim ii.columitatein,
atque ad episcopalis vestri ministerii libertatem asse¬
rendam sunt constituta, strenue, constanter prudeo-
terque agere et defendere contendatis. Et quoniam
pro vestra sapientia optime scitis quantopere Eccle¬
siae utilitati conducat sacerdotalis et fida animorum,
voluntatum ac sententiarum consensio, idcirco Vos
vehementer in Domino hortamur et obsecramus, ut
omnes unanimes, atque id ipsum invicem sentientes
concordissimis animis unam eamdemque agendi ra¬
tionem inire studeatis ad ipsius Ecclesiae causam
et jura propugnanda, atque ad omnes episcopalis
vestri muneris sacrique ministerii partes libere exer¬
cendas, juxta ea quae in Conventione ipsa statuta
ac sancita sunt. Quo vero facilius et felicius haec
tantopere necessaria animorum concordia, ac similis
agendi norma quotidie magis inter Vos vigeat, ne
intermittatis in his potissimum rerum adjunctis, Ve¬
nerabiles Fratres, in gravioris praesertim momenti
negotiis consilia inter Vos per epistolas ita conferre,
ut qui ex Vobis Archiepiscopali Dignitate suat or¬
nati, sibi invicem rebus primum communicatis ac
sedulo consultis, proprios Sufiraganeos de susceptis
consiliis diligenter certiores faciant, ut Vos omnes,
coquo praestatis religionis studio animati, unam eam¬
demque habeatis viam et rationem, qua conjunctis
viribus consociatisque studiis et majorem Dei glo¬
riam promovere, et veneranda Ecclesiae jura integraac inviolata servare et animarum saluti consulere,
et liberum episcopalis vestri ministerii exercitium
sartum tectumque tueri possitis. Cum autem com¬
pertum exploratumque Vobis sit, Venerabiles Fra¬
tres, quam uberes salutaresque fructus ex sacris
Episcoporum Conventibus a Tridentina praesertim
Synodo tantopere inculcatis christianus populus per¬
cipiat, idcirco, postquam praesertim per epistolas de
gravissimis negotiis consilia inter Vos fuerint inita,
ne omittatis Provincialium Conciliorum celebrationem
istic temporum asperitate jamdiu intermissam omni
studio redintegrare, ut cujusque Provinciae indigentiis
accurate perspectis, et una eademque agendi norma
suscepta ac proposita, valeatis, Deo bene juvante,
pro singulari vestra virtute, prudentia ac pastorali
cura et sollicitudine quod in populis vestrae vigilan-
tiae commissis perditum est requirere, quod abje-
etom reducere, quod confractum alligare, quod in¬
firmum consolidate, omnemque operam dare, ut divina
nostra religio ejusque salutifera doctrina in istis
regionibus quotidie magis vigeat, floreat ac domine-
tur. Neque intermittatis ex ejusdem Tridentini Con¬
cilii praescripto Dioeoesanas quoque Synodos cogere
et vestras omnes curas, cogitationes, studia, consilia
continenter impendere, ut qui divino ministerio sese
dedicarunt propriae vocationis memores eorum vivendi
rationem ad Sacrorum Canonum , et ecclesiasticae
disciplinae normam dirigant ac morum gravitate, vi¬
tae sanctitate ac salutaris doctrinae laude praeluceant,
omniumque virtutum exempla christiano populo prae¬
beant, et proprii ministerii munia naviter, scienter
religioseque impleant, atque animarum saluti studio-sissime inserviant; ut adolescentes clerici, vel a teneris
annis ad pietatem, virtutem et ecclesiasticum spiri¬
tum mature Angantur, ac litteris, disciplinis praeser¬
tim sacris ab omni erroris periculo alienis diligen¬
tissime erudiantur; ut fideles Vobis concrediti magis
in dies enutriti verbis fidei, et per gratiarum cha¬
rismata confirmati crescant in scientia Dei, et am¬
bulent per semitas Domini, ac nunquam se decipi et
in errorem induci patiantur a fabricatoribus men¬
dacii et perversorum dogmatum cultoribus. Cum
autem; veluti quisque Vestrum optime intelligit, nihil
sit quod magis ad rei tum sacrae, tum publicae in¬
columitatem pertineat, quam recta juventutis in¬
stitutio , ne desinatis unquam summa sollicitudine
advigilare, ut in omnibus istis publicis privatisque
scholis doctrina plane catholica tradatur, et juventus
sanctissimae nostrae religionis praeceptionibus accu¬
rate excolatur. Equidem Nos minime latet, Venera¬
biles Fratres, quibus quantisque angustiis et difficul¬
tatibus episcopale ministerium in hac potissimum
tanta temporum iniquitate sit obnoxium, nec igno¬
ramus, Vobis maximopere esse allaborandum et excu¬
bandum in ipsius gravissimi ministerii partibus im¬
plendis. At nullus labor, molestia nulla Vos a proprii
muneris debito unquam deterreat, immo divino au¬
xilio freti pro Dei gloria, ejusque sanctae Ecclesiae
causa, et sempiterna hominum salute viriliter agite
prae oculis habentes immarcescibilem illam gloriae
coronam ab aeterno Pastorum Principe perseveran¬
tibus promissam. Dum autem persuasissimum Nobis
est, Vos hisce Nostris desideriis quam cumulatissi¬
me esse satisfacturos, ea profecto fiducia nitimur

 

fore, ut carissima in Christo Filia Nostra Maria Cii—
•sabeth pro avita sua pietate, ejusque Administri perspi¬
cientes quantopere sanctissima nostra religio, ejusque
doctrina ad populorum felicitatem tranquillitatemque
conducat, Vobis valido suo patrocinio sint adfuturi,
quo omnia episcopalis vestri ministerii munia prospe¬
re feliciterque exercere possitis. Interim vero haud
omittimus in humilitate cordis Nostri fervidas cle-
mentissimo misericordiarum Patri et Deo totius con¬
solationis adhibere preces, ut in abundantia divinae
suae gratiae Vobis semper propitius adesse velit, ac
pastoralibus vestris curis et laboribus benedicat, quo
fideles curae vestrae concrediti ambulent digne Deo
per omnia placentes, et in omni opere bono fructi¬
ficantes. Cujus superni praesidii auspicem, et flagran-
tissimae Nostrae in Vos caritatis testem Apostolicam
Benedictionem ex intimo corde profectam Vobis ipsis,
Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis Laicisque
fidelibus fidei vestrae traditis peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die XVII Maii
Anno MDCCCLII. Pontificatus Nostri Anno Sexto.