EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Maximae quidem
1864
editio: incognita
fons: incognitus

 
VENERABILIBVS FRATRIBVS GREGORIO ARBCHIEPISCOPO MONACENSI
ET FRISINGENSI, MICHAELI ABCHIEP1SCOPO BAMBEBGENSI,

ET EPISCOPIS EORVM SVFFRAGANEIS

IN BAVARIA '


PIVS PAPA IX.


VENERABILES FRATRES


SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.


Maeximae quidem consolationi Nobis fuerunt inter
gravissimas, quibus affligimur, curas et' angustias,
vestrae gratissimae Litterae quas XIII Kalendas
huius mensis ad Nos dedistis, Venerabiles Fratres,
in congressu a Vobis Bambergae habito, ut colla-
tis inter Vos consiliis , ea statueretis, quae hisce
praesertim asperrimis temporibus ad Catholicae Ec¬
clesiae causam, doctrinam, iura tuenda, et ad isto¬
rum fidelium salutem procurandam quotidie magis
conducere possint. In eisdem enim Litteris undique
enitet egregia et explorata Vestra erga Nos, et hanc
Petri Cathedram fides, amor et observantia, ac mi¬
rum sane studium, quo incensi estis ad omnia per¬
agenda , ut fideles vestrae potissimum vigilantiae'
commissi summa ac debita reverentia, et obedien-
tia Nos et eamdem Petri Cathedram prosequantur,
quae catholicae unitatis est centrum , omniumqueEcclesiarum non modo caput, sed mater et magi¬
stra, quaeque erroris tenebras undique dispellit, et
omnium fluctuantium tutissimus est portus. Itaque
hac eximia vestra episcopali virtute et sollicitudine
vehementer gaudemus, Yohisque maiorem in modum
gratulamur, Venerabiles Fratres, quod vestro facto,
vestrisque pastoralibus ad istos fideles cuiusque ve¬
strum curae concreditos datis Litteris haud omi¬
seritis debitis, meritisque laudibus efferre arctissi¬
mam illam et admirabilem omnium totius catholici
orbis Sacrorum Antistitum coniunctionem, quae lu¬
ctuosissimis hisce temporibus cum Christi hic in ter¬
ris Vicario, et hac Apostolica Sede singulari Dei be¬
neficio tantopere viget ac tot splendidissimis factis
magis in dies refulget. Ac vel maxime laetamur de
conventu, quem Bambergae habuistis, in quo , Vos
omnes, Venerabiles Fratres , concordissimis animis
pro gravissimi episcopalis vestri ministerii officio ea
suscepistis consilia, quae hisce potissimum tempo¬
ribus magis opportuna esse existimastis ad Ecclesiae
causam tutandam, eiusque rationes curandas, atque
ad nefarios inimicorum hominum reprimendos co¬
natus, qui unanimi constantique Episcoporum stu¬
dio ac vigilantia sunt profligandi. Et sane , si un¬
quam alias, hac praecipue nostra tristissima aetate
Episcoporum est, veluti apprime intelligitis, contra
sanctissimae nostrae religionis hostes strenuissime
pugnare. Quocirca Sacrorum Antistites divino auxi¬
lio freti debent intentissimo studio episcopalem suam
attollere vocem, et omnibus praedicare evangelium
ac sapientibus et insipientibus aeternas divinae fideinostrae veritates , et augustae religionis dogmata ,
doctrinam , praeceptiones nuntiare, tradere, expli¬
care , et inculcare. Ac pari contentione iidem
Sacrorum Antistites tenentur exponere, et ostendere
tum Summis Principibus, tum Guberniis funestis¬
sima et nunquam satis deploranda mala et damna,
quae in populos et in ipsos Principes redundant ex
hodierno religionis contemptu, et incredulitatis spi¬
ritu, qui sub fallaci socialis progressus specie e te¬
nebris emissus, cum maximo Christianae, civilisque
reipublicae detrimento ubique magis in dies inva¬
lescit ac dominatur, et hominum mentes animosque
miserandum in modum pervertit et corrumpit. Atque
iccirco gratissimum Nobis fuit agnoscere Vos, Ve¬
nerabiles Fratres, isti Carissimo in Christo Filio No¬
stro Bavariae Regi illustri vestras pro sanctissimae
nostrae Religionis eiusque iurium defensione misisse
Litteras, et ea spe nitimur fore, ut idem Serenis¬
simus Princeps pro animi Sui pietate, iustitia, ae¬
quitate iustissimis vestris desideriis, postulationi¬
busque perlibenter obsecundare studeat. Neque vero
ignoratis, Venerabiles Fratres, esse praetera aliud,
quod Sacri Pastores omnibus studiis et contentioni¬
bus agere debent. Siquidem oportet, ipsos summa
constantia et fortitudine defendere catholicae Ec¬
clesiae libertatem, quam ei Suo Sanguine peperit
Unigenitus Dei Filius ipsius Ecclesiae sponsus , ac
viriliter propugnare omnia veneranda ipsius Eccle¬
siae iura ei divinitus tributa. Opus quoque est, ut
Episcopi nunquam cessent qua voce qua scriptis ad
omnium memoriam revocare, Ecclesiam ipsam sem-
per fuisse, et esse salutari sua doctrina et vi ac sa-

 

pientissimis suis legibus et institutis non solum
virtutum omnium matrem et magistram, omnium-
que vitiorum expultricem, verum etiam verae o-
mnium gentium humanitatis, honestatis, civilitatis,
libertatis, progressus, prosperitatis, tranquillitatisque
conditricem ac moderatricem, et ipsam solam posse
firmiter wslahilire et servare publicum humanae
societatis ordinem, qui 4 impietate et rebellione hisce
diebus ubique tam vehementer perturbatur. Debitas
autem meritasque laudes Vobis tribuimus, Venera¬
biles Fratres, quod vestris Litteris ad istud Guber¬
nium scriptis de popularium scholarum bono et re¬
gimine maxime solliciti catholicae Ecclesiae hac su¬
per re doctrinam, auctoritatem et iura omni ra¬
tionum genere scite ac strenue propugnastis eo sen¬
su , quo Nos in Nostra Epistola ad Venerabilem
Fratrem Hermannum Archiepiscopum Friburgensem
in Brisgovia die 14 iulii huius anni missa coacti
fuimus eiusdem Ecclesiae iura in tanti momenti ne¬
gotio sarta tecta tueri et vindicare contra Ecclesiae
hostium conatus, et molitiones, qui in Magno Ba-
densi Ducatu eo iam pervenerunt , ut leges propo¬
nerentur, quae Christianam scholarum indolem plane
destruunt, ac delent. Etsi vero in pretio habeamus
causas, quibus, Venerabiles Fratres, Ecclesiae iura
quoad populares tantum scholas nunc propugnanda
curastis, tamen haud possumus, quin hac occasione
egregiam vestram episcopalem sollicitudinem etiam
atque etiam excitemus , ut sedulam strenuamque
operam detis quo eadem Ecclesiae jura recognoscan¬
tur quoque ac serventur circa superiores litterarum,

 

severiorumque disciplinarum scholas. Etenim pro
vestra sapientia optime nostis , ex eisdem scholis
ab Ecclesiae doctrina, auctoritate, et vigilantia amo¬
tis graviora oriri damna et mala, quandoquidem er¬
roribus falsisque doctrinis ii praesertim honestioris
classis homines inficiuntur qui ad publica gubernii
munera obeunda destinantur, quique ad communem
civilis societatis spiritum formandum tantopere va¬
lere solent. Atque hic, Venerabiles Fratres, a Vobis
exposcimus, ut prae oculis habere velitis quae Nos
isti Venerabili Fratri Gregorio Archiepiscopo Mo-
nacensi per Nostram Epistolam die 21 Decembris
anno superiore significavimus de philosophicis ac
theologicis disciplinis tradendis, ac Vos impensis¬
sime hortamur, ut vestras omnes curas cogitatio¬
nesque in accuratam Cleri institutionem educatio¬
nemque quotidie magis promovendam indesinenter
conferatis, nihilque intentatum relinquatis, ut ve¬
ster Clerus plenam illam, solidaraque habeat insti¬
tutionem, quae ex puris incontaminalisque fontibus
hausta, et communi Catholicae Ecclesiae docendi
ratione innixa illa omnia removeat pericula, quibus
nova hodierna docendi systemata super scientiae
libertatem vel potius licentiam fundata , ac tan¬
topere iactata sunt necessario obnoxia. Quamob-
rem vel maxime optamus, Venerabiles Fratres,
ut memoria repetere, et exsequi velitis ea omnia,
quae iam alias vel omnibus,vel singulis vestri Episco¬
palis Ordinis significavimus vehementerque commen¬
davimus quoad Clericorum Seminaria ex providen-
tissimis Concilii Tridentini praescriptis erigenda etmoderanda. Persuasissimum autem Nobis est, Vos,
Venerabiles Fratres, pro spectata vestra religione ,
et episcopali zelo naviter esse defensuros alia Ec¬
clesiae iura, quae nondum in Bavaria plene sunt
recognita, et pro quibus Bavariae Sacrorum Anti¬
stites in Frisingensi praecipue conventu suas pro¬
testationes emittere haud omiserunt. Ac propterea
summopere probamus consilium a Vobis susceptum
habendi quotannis inter Vos congressus. Id vero
nullo modo impedire debet, quominus, Venerabiles
Fratres, omnia conemini, ut quamprimum , veluti
Nostris in votis est, Provinciales Synodos ex Sa¬
crorum Canonum praescripto concelebrare possitis,
quemadmodum alii in germania Sacrorum Antisti¬
tes in suis ecclesiasticis provinciis cum summo
animi Nostri gaudio , et suorum fidelium utilitate
egerunt. Nihil certe Nobis gratius erit quam in hac
re omnem Vobis opem auxiliumque ferre. Denique
pro certo habeatis velimus, pecufiarem esse, qua
Vos prosequimur, benevolentiam. Cuius quoque cer¬
tissimum pignus accipite Apostolicam Benedictio¬
nem, quam ex intimo corde profectam Vobis ipsis.
Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis, Laicisque
Fidelibus, cuiusque Vestrum curae commissis pe¬
ramanter impertimus.

Datum ex Arce Gandulphi die 18 augusti anno 1864,

Pontificatus Nostri anno decimonono.