Inter multiplices angustias


EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Inter multiplices angustias
1853
editio: incognita
fons: incognitus

DILECTIS FILIIS NOSTRIS S. R. E. CARDINALIBVS
ET VENERABILIBVS FRATRIBVS ARCHIEPISCOPIS
ET EPISCOPIS GALLIARVM


DILLECTI FILII NOSTRI ET VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM


Inter multiplices angustias quibus uodiquepremimur
pro commissa Nobis» licet immeritis» arcano Divinae
Providentiae consilio omnium Ecclesiarum sollicitu¬
dine asperrimis hisce temporibus, quibus multi nimis
ex eorum, numero esse videatur, qui uti praenuntiavit
Apostolus « sanam doctrinam non sustinent* sed ad
» sua desideria coacervantes sibi magistros a veritate
i auditum avertunt» et seduotores proficiunt in pejus
» errantes et in errorem mittentes (1) » maxkna certe
laetitia perfanditur» cum ad inclytam istam tot sane
nominibus illustrem ao de Nobis praeclare meritam
Gallorum nationem oculos mentemque Nostram con¬
vertimus. Summa enim paterni animi Nostri conso¬
latione videmus quomodo in ipsa natione, Deo bene
juvante, Catholica Religio ejusque salutaris doctrina
magis in dies vigeat, floreat ac dominetur, et qnanta
cura et studio Vos, Dilecli Filii Nostri ac Venera¬
biles Fratres, in sollicitudinis Nostrae partem vocati
ministerium vestram implere ac dilecti gregis Vobis
commissi incolumitati et saluti consulere contendatis.
Atque hujusmodi Nostra consolatio majorem in mo-


(1) Epist. II ad Timolb. Cap. IV, v. 3, 4. Cap. III, v. 13.dum augetur, cum ex obsequentissimis, quas ad Nos
scribitis Literis magis magisque noscamus qua filiali
pietate, amore et observantia prosequi gloriemini Nos,
et hanc Petri Cathedram catholicae veritatis et uni¬
tatis centrum, et omnium Ecclesiarum omnino caput,
matrem atque magistram (1), ad quam omnis obe-
dientia et honor est deferendus (2), ad quam propter
potiorem principalitatem necesse est, omnem conve¬
nire Ecclesiam, hoc est qui sunt undique fideles (3).
Neque minori certe afficimur jucunditate, cum haud
ignoremus, Vos gravissimi episcopalis vestri muneris
et officii optime memores sedulam in Dei gloria am¬
plificanda , ejusque sanctae Ecclesiae causa propu¬
gnanda impendere operam, atque omnem pastoralem
vestram curam et vigilantiam adhibere, ut ecclesia¬
stici vestrarum Dioecesium Viri quotidie magis di¬
gne ambulantes vocatione qua vocati sunt, virtutum
omnium exempla Christiano populo praebeant, proprii
ministerii munia diligenter obeant, atque ut fideles
Vobis commissi magis in dies enutriti verbis fidei,
et per gratiarum charismata confirmati crescant in
scientia Dei et instent viam quae ducit ad vitam ac
miseri errantes ad salutis semitam redeant. Hinc pari
animi Nostri gaudio cognoscimus qua alacritate Vos
Nostris desideriis ac monitis obsecundantes Provin¬
cialia Concilia concelebrare studeatis, ut in vestris
Dioecesibus et fidei depositum integrum, inviolatum-
que custodiatur, et sana tradatur doctrina, et divini


(1) S. Cyprian. Epiat. 45. S- August. Epist. 162 et alii.

(2) Concil. Ephes. Act. IV.

(3) S. Ircnaeus adversu» baerese» Cap. 111.


6ultus honor augeatur, et Cleri institutio ac disciplina
corroboretur, et morum honestas, virtus, religio, pietas
undique fausto felicique progressu magis in dies exci¬
tetur et confirmetur. Atque vehementer gaudemus,
dum conspicimus, in quamplurimis istis Dioecesibus,
ubi hactenus peculiaria rerum adjuncta minime obsti¬
terunt, Romanae Ecclesiae Liturgiam singulari vestro
studio juxta Nostra desideria fuisse restitutam. Quae
sane res eo magis grata Nobis accidit, quod nosce¬
bamus in multis Galliae Dioecesibus ob temporum
vicissitudinem haud ea fuisse servata, quae sanctus
Decessor Noster Pius V provide sapienterque statue¬
rat suis Apostolicis Literis septimo Idus Julii an¬
no 1568 datis, quarum initium « Quod a Nobis po¬
stulat.» Etsi vero haec omnia non sine magna animi
Nostri voluptate et insigni Vestri Ordinis laude com¬
memorare laetamur* Dilecti Filii Nostri ac Venera¬
biles Fratres, tamen dissimulare non possumus gra¬
vem sane tristitiam et moerorem, quo in praesentia
vehementer angimur, cum noscamus quas dissensiones
antiquus inimicus inter Vos excitare conetur ad ve¬
stram animorum concordiam labefactandam et infir¬
mandam. Itaque pro Apostolici Nostri ministerii
munere et summa illa, qua Vos et istos fideles po¬
pulos prosequimur, caritate, has Vobis scribimus
Literas, quibus intimo Nostri cordis affectu Vos
alloquimur, Dilecti Filii Nostri et Venerabiles Fra¬
tres, atque una monemus, hortamur et obsecramus,
ut quotidie magis arctissimo inter Vos charitatis foe J
dere devincti et obstricti atque unanimes, et id ipsutri
invicem sentientes omnia dissidia,quae antiquus hostis
commovere adnititur* pro eximia vestra virtute pro-

 

pul$a|<e ac penitus eliminare studeatis * et solliciti
pitjs cym omni humilitate et mansuetudine servare
in omnibus unitatem spiritus in vinculo pacis. Ea
enim Sapientia praestatis, ut quisque Vestium optime
Sfliat; quantopere sacerdotalis et fida animorum, vo¬
luptatum et sententiarum concordia ad Ecclesiae
prosperitatem atque ad sempiternam hominum sa¬
lutem procurandam sit necessaria atque proficiat.
Quam quidem animorum et voluntatum concordiam,
si unquam alias, nunc certe studiis omnibus inter
Vos foveatis eportet, cum praesertim ob egregiam
Carissimi in Christo Filii Nostri Napoleoois Fran¬
corum Impera Unis voluptatem , ejusque Gubernii
operum nipio eatboljca istic; Ecclesia omni pace
tranquillitate et favore fruptur. Atque, haec fausta in
isto Imperio rerum ac temporum conditio majori
Vobis stimplp esse debet* ut una eademque agendi
ratione omnia canemini, ut divina Christi religio,
ejusque doctrina a e morum honestas, pietas altissi-
mis ubique in Gallia defigatur radicibus et optima
atque intaminata juventutis ipstitutio magis in dies
proeocetur, atque ita facilius bostfie? iplpbeaptur et
frangantur impetus qui jam eorum conatibus mani¬
festantur qui fuere, et spnt constantes Ecclesiae et
Ghristi desu hostes,. Quapropter, Dilecti Filii Nostri
et Ve^ierahdes. Fratres* majore..quo possumus studio
a Vobis .ptiam atque etiam exposcimus ut. in Eccle¬
siae capsa * ejpsque salutari, doctrina aq, libertate
tqeuda, aliisque omnibus episcopalis vestri muneris
partibus obeundis nihil potius, nihil antiquius habere
velitis, quam ut concordissimis animis id ipsum di¬
catis omnes ac perfecti sitis in eodem sensu et iu


eadem sententia, et omni fiducia Nos et hanc Apo-
slolicam Sedem consulatis ad omnem cujusque ge¬
neris quaestionem et controversiam a Vobis penitus
removendam. Atque in primis, cum compertum explo-
ratuinque Vobis sit quantopere ad rei tum sacrae
tam publicae prosperitatem conducat recta praeser¬
tim Cleri institutio, ne intermittatis concordibus ani¬
mis in tanti momenti negotium curas, cogitatiopesque
vestras conferre. Pergite ut facitis nihil unquam in¬
tentatum relinquere, ut adolescentes Clerici in vestris
Seminariis ad omnem virtutem, pietatem et eccle¬
siasticum spiritum mature fingantur, ut in humilitate
crescant, sine qua nunquam possumus placere Deo
ac simul humanioribus literis scverioribusque disci¬
plinis, potissimum sacris ab omni prorsus cujusque
erroris periculo alienis ita diligenter imbuantur, ut
non solum germanam dicendi scribendique elegan¬
tium, eloquentiam tum ex sapientissimis Sanctorum
fatrum operibus, tum ex clarissimis Ethnicis Scri¬
ptoribus ab omni labe purgatis addiscere, verum etiam
perfectam praecipue, solidamque theologicarum do¬
ctrinarum, Ecclesiasticae Historiae et Sacrorum Ca¬
nonum scientiam ex auctoribus ab hac Apostolica
Sede probatis depromptam consequi valeant. Ita porro
illustris iste Galliae Clerus, qui tot viris ingenio, pie¬
tate , doctrina, ecclesiastico spiritu ac singulari in
hanc Apostolicam Sedem obsequio spectatis refulget,
magis in dies abundabit navis et industriis operariis,
qui virtutum ornatu praestantes ac salutaris scientiae
praesidio inuniti valeant in tempore auxiliariam Vo¬
bis in Dominica vinea excolenda operam praebere,
eos qui contradicunt arguere ac non solum Galliae

 

fideles in sanctissima nostra religione confirmare,
verum etiam illam apud longinquas et infideles na-
tiones sacris expeditionibus propagare, quemadmodum
Clerus idem summa cum sui nominis laude, religionis
bono et animarum salute hactenus peragendum cu¬
ravit. Et quoniam una Nobiscum vehementer doletis
de tot pestiferis libris, libellis, ephemeridibus, pagel¬
lis, quas virulentus Dei et hominum hostis undequa-
que evomere non desinit ad mores corrumpendos,
ad fidei fundamenta concutienda et omnia sanctissi¬
mae religionis Nostrae dogmata labefactanda, idcirco,
Dilecti Filii Nostri ac Venerabiles Fratres, pro epi¬
scopali vestra sollicitudine et vigilantia ne cessetis
unquam unanimes gregem curae vestrae commissum
ab hisce venenatis pascuis omni studio avertere,
eumque adversus tot en*orum colluviem salutaribus,
opportunisquc monitis et scriptis instruere, defendere
et confirmare. Atque hic haud possumus, quin Vobis
in mentem revocemus monita et consilia , quibus
quatuor abhinc annis totius catholici orbis Antistites
vehementer excitavimus, ne intermitterent viros inge¬
nio sanaque doctrina praestantes exhortari, ut viri
ipsi opportuna scripta in lucem ederent, quibus et
populorum mentes illustrare et serpentium errorum
tenebras dissipare contenderent. Quamobrem a Vobis
efflagitamus, ut dum mortiferam pestilentium libro¬
rum et ephemeridum perniciem a fidelibus curae ve¬
strae traditis amovere studetis, eodem tempore illos
viros omni benevolentia et favore prosequi velitis,!
qui catholico spiritu animati ac literis et disciplinis!
exculti libros isthic et ephemerides conscribere, ty¬
pisque mandare curant ut catholica propugnetur et|
propagetur doctrina ut veneranda hujus S. Sedis jura,
ejusque documenta sarta tecta habeantur ut opinio¬
nes et placita eidem Sedi, ejusque auctoritati adversa
de medio tollantur, ut errorum depellatur caligo et
hominum mentes suavissima veritatis luce collustren¬
tur. Atque episcopalis vestrae sollicitudinis et chari-
tatis erit catholicos istos scriptores bene animatos
excitare, at majore usque alacritate pergant catho- ,
licae veritatis causam sedulo sciteque defendere, eos-
que paternis verbis prudenter monere si quid in scri¬
bendo offenderint. Jam vero ea est vestra sapientia
ut probe noscatis, infestissimos omnes catholicae re¬
ligionis hostes acerrimum semper bellum, irrito licet
conatu, gessisse contra hanc Beatissimi Principis
Apostolorum Cathedram, haud ignorantes, religionem
ipsam cadere et labare nunquam posse, eadem Ca¬
thedra stante, quae illi innixa est petrae, quam su¬
perbae non vincunt inferorum portae (1), et in qua
est integra christianae religionis ac perfecta solidi¬
tas (2). Quocirca, Dilecti Filii Nostri ac Venerabiles
Fratres, a Vobis enixe postulamus ut pro eximia
vestra in Ecclesiam fide ac praecipua in camdem
Petri Cathedram pietate nunquam desinatis una men¬
te, unoque spiritu vestram omnem curam, diligentiam
et operam in id praesertim intendere, ut isti fideles
Galliarum populi callidissimas insidiantium hominum
fraudes et errores sedulo devitantes quotidie magis
filiali prorsus affectu ac devotione huic Apostolicae
Sedi firmiter, constanterque adhaerere eique summo,


(t) S. August. in Psah conlr. part. Donat.

(2) Ut. Synodic. Joann. Constantinopol. ad Hormisd. Pontquo 'par «st obsequio obtemperare glorientur. Omni
igitur episcopalis vestrae vigilantiae studio nihil un¬
quam neque re, neque verbis praetermittite, quo fi¬
deles ipsi hanc S. Sedem magis magisque ex animo
diligant, venerentur, omnique obsequio excipiant et
exequantur quidquid Sedes ipsa docet, statuit atque
decernit. Hic autem haud possumus, quin Vobis expri¬
mamus summum dolorem quo affecti fuimus, ubi
inter alia improba scripta isthic vulgata nuper ad Nos
pervenit libellus gallica lingua exaratus ac Farisien-
sibus typis editus, et inscriptus « Sur la situation
prdsente de 1’Eglise Gallicane relativement au droit
coutumier » cujus auctor iis plane adversatur* quae
Vobis tantopere commendamus atque inculeamus.'
Quem libellum Nostrae Indicis Congregationi' repro¬
bandum et damnandum commisimus. Antequam vero
scribendi finem faciamus, Dilecti Filii Nostri ac Ve¬
nerabiles Fratres, Vobis denuo significamus, optatis¬
simum Nobis esse, ut omnis quaestio et cdntroversia
a Vobis rejiciatur, quae ut scitis pacem turbat, cha-
ritatem laedit, et Ecclesiae hostibus arma ministrat,
quibus illam divexent et oppugnent. Igitur Vobis
Summopere cordi sit pacem habere inter Vos et pa¬
cem sequi cum omnibus, serio considerantes pro Illo
Vos legatione fungi, qui non dissensionis sed pacis
Deus est, quique discipulis suis pacem tantopere in¬
culcare, imperare et praecipere nunquam destitit. Et
quidem Christus, veluti quisque Vestrum noscit « dona
» omnia suae pollicitationis et praemia in pacis con-
» servatione promisit. Si heredes Christi sumus, in
» Christi pace maneamus, si filii Dei sumus, paeifici

 

» esse debCmuS.. . i Pacificos febsettportet Dei filios»
» corde mites,'sermone simplices* affeetidnfe concor-*
» des, fideliter sibi unanimitatis nexibus cohaeren¬
to tes (i).» Ea certe quidem 'de vestra virtute, re¬
ligione, pietate Nobis ihddt cVpihio et fidiicla, Iit plane
non dubitemus, Dilecti Filii Nostri et Venerabiles
Fratres, quin paternis hisce Nostris monitis, deside¬
riis, postulationibus quam libentissime obsequentes
omnium dissensionum germina radicitus evellere ac
ita gaudium Nostrum i mple r e velitis, et cum omni
patientia invicem supportantes in caritate et unani¬
mes collaborantes fidei Evangelii pergatis alacriori
usque studio custodire vigilias noctis super gregem
curae vestrae commissum, omnesque gravissimi ve¬
stri muneris partes sedulo obire ad consummationem
Sanctorum in aedificationem Corporis Christi. Per-
suasissimum autem Vobis sit, nihil Nobis gratius,
nihil optabilius fore, quam ea omnia praestare, quae
ad majorem vestram, et istorum fidelium utilitatem
pertinere posse noverimus. Interim in humilitate
cordis Nostri Deum oramus et obsecramus, ut coe¬
lestium omnium charismatum copiam super Vos pro¬
pitius semper effundat, vestrisque pastoralibus curis
et laboribus benedicat, quo fideles vestrae vigilantiae
commissi magis in dies ambulent digne Deo per
omnia placentes et in omni opere bono fructificantes.
Ac divini hujus praesidii auspicem et flagrantissimae
illius, qua Vos in Domino amplectimur, charitatis te¬
stem Apostolicam Benedictionem ex intimo corde
profectam Vobis, Dilecti Filii Nostri ac Venerabiles

(I) S. Cyprian. de unit. Eccle*.


Fratres cunctisque istarum Ecclesiarum Clericis, Lai-
cisque fidelibus peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die XXI Martii
Anno MDCCCLIII. Pontificatus Nostri Anno Se¬
ptimo.