EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Cum Nuper
1858
editio: incognita
fons: incognitus

VENERABILIBVS PATRIBVS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS
ALIISQVE LOCORUM ORDINARIIS VTRIVSQVE SICILIAE REGNI.

PIUS PP. IX.

VENERABILES FRATRES
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

dum nuper annua festiva celebritate sacratissimus,
et ad recordationem multo iucundissimus dies redi¬
ret, quo Vnigenitus Dei Filius propter nimiam, qua
Nos dilexit, caritatem de caelesti sede descendens,
et a paterna gloria non recedens, in similitudinem
hominum factus, ex immaculata beatissimaque Vir¬
gine Maria nasci voluit, vestras humanissimas ac¬
cepimus Litteras quibus, Venerabiles Fratres, singu¬
larem vestram erga Nos et hanc Petri Cathedram
pietatem, amorem et observantiam denuo luculenter
profitentes significatis, nihil Vobis potius esse, quam
assiduis fervidisque precibus Deum Optimum Maxi¬
mum orare, ut humilitatis Nostrae Personam gra¬
vissima omnium Ecclesiarum sollicitudine laborantem
omnipotenti sua virtute adiuvet, roboret, confirmet,
ac salvam incolumemque diutissime servet, omnique
cumulet prosperitate ad maiorem sancti sui nominis
gloriam, et animarum salutem. Qui egregii religio¬
sissimae vestrae mentis sensus, semper Nobis gra¬
tissimi, ita paternum animum Nostrum affecerunt,
ut Vobis omnibus in isto utriusque Siciliae Regno
pastorale munus obeuntibus hanc Encyclicam Epi¬
stolam praecipuae Nostrae in Vos caritatis testem
uno eodemque tempore scribere voluerimus, ut ma¬
gis magisque intelligatis quanta Vos caritate in Do-mino prosequamur, ct quantopere de Vobis, deque
fidelibus curae vestrae commissis solliciti simus. Equi¬
dem , Venerabiles Fratres, verbis exprimere haud
possumus acerbissimum sane dolorem, quo affecti
fuimus vix dum novimus, superiori mense Decem¬
bri plura istius Regni oppida maximis terraemoti-
bus adeo fuisse conquassata, ut quamplurimi caden¬
tium moenium ruinis miserandum in modum obruti,
extincti ac sepulti fuerint cum summo Carissimi
in Christo Filii Nostri Ferdinandi 11. Regis moe¬
rore, qui pro egregia sua christiana caritate, et in
subditos sibi populos affectu nullis curis, consiliis
ac sumptibus parcens omnem statim opem auxilium¬
que afflictis ac prostratis eorumdem oppidorum po¬
pulis afferre, eommque deplorandam conditionem
sublevare non destitit. Vbi primum tristissimi de
tanta calamitate nuncii ad Nos pervenerunt, nulla
interposita mora levavimus oculos Nostros ad Do¬
minum divinam Eius misericordiam pro miseris illis
populis in humilitate cordis Nostri impensissime im¬
plorantes, et obsecrantes, ut sanaret contritiones
terrae, cuius fundamenta tam terribili modo com¬
mota et conturbata fuerant.

Sed cum notissima Vobis sint divina sacrarum
litterarum eloquia, quae clare aperteque docent, eius-
modi Dei flagella culpis hominum provocari, tum
pro officii Nostri munere episcopalem vestram sol¬
licitudinem etiam atque etiam in Domino excitamus,
Venerabiles Fratres, ut omnes ministerii vestri par¬
tes sedulo ac strenue implentes nihil antiquius habere
velitis, quam omni studio ac zelo fideles curae ve¬
strae commissos a vitiis et peccatis deterrere, eos-que ad virtutis , iustitiae ac religionis semitas ad-*
ducere. Et quoniam cum maximo Nostro, vestroque
luctu nonnulli in isto Regno reperiuntur ecclesiastici
viri, qui propriae vocationis plane obliti improbanda,
ac vituperabili eorum vivendi ratione, Dei indigna¬
tionem concitant, et christiano populo causa mortis
existunt, cui duces ad vitam esse deberent, iccirco
invectas in Cleri mores corruptelas , abusionesque
convellere, eiusque disciplinam ad sacrorum cano¬
num normam sartam tectamque tueri ac fovere stu¬
diosissime contendite. Nihil unquam intentatum re*
linquite, ut iuniores Clerici vel a teneris annis ad
pietatem, religionem et ecclesiasticum spiritum ma¬
ture instituantur, atque ad optimas artes, et seve¬
riores disciplinas ac praesertim ad solidam incorru-
ptamque theologicarum rerum, sacrorumque Cano¬
num scientiam informentur. Atque in primis Apostoli
praeceptum prae oculis semper habentes, diligentis¬
sime cavete, ne cito manus cuipiam unquam impo¬
natis, et in sacris conferendis Ordinibus summam
curam, cautionemque impendite. Absit, Venerabiles
Fratres, ut in tanti momenti re aliquis ex Vobis
sit, qui alienis officiis, studiis, gratiae, humanisque
rationibus indulgens velit unquam illos in Clerum
cooptare, et ad ecclesiasticos gradus, et Ordines pro¬
movere , qui minime pollentes dotibus per sacros
Canones praescriptis sunt omnino a sacro ministerio
reiiciendi. Etenim probe nostis quam gravem cul¬
pam committat, quantum Ecclesiae damnum afferat,
et quam districtam , ac plane tremendam Christo
Domino rationem reddere debeat, qui indignos sa¬
cris Ordinibus initiare non pavet. Quocirca, Vene¬
rabiles Fratres, pro egregia vestra religione in ad-
mittendis, adprobandisque Clericis nihil Vobis potius
sit quam sapientissimas ac providentissimas Sacro¬
rum Canonum praescriptiones studiosissime servare,
et accurata investigatione, et examine noscere ac per¬
pendere cuiusque Clerici originem, institutionem, indo*
lem, ingenium, doctrinam, atque eos dumtaxat sacris
Ordinibus decorare, divinisque mysteriis tractandis ad¬
movere, qui sedulo diligenterque probati, virtutum
omnium ornatu, ac salutaris doctrinae laude, et vero
ecclesiastico spiritu spectati vestris Dioecesibus usui et
ornamento esse possint, quique sedulo declinantes ab
iis omnibus, quae Qericis vetita, quaeque eos ne¬
quaquam decent, exemplum sint fidelium in verbo ,
in conversatione , in caritate, in fide , in castitate.
In illorum autem praecipue mores, probitatem, in¬
tegritatem, pietatem, scientiam ac prudentiam in¬
quirite, quibus animarum cura, ac regimen est com¬
mittendum. Ac semper advigilate, ut Parochi proprio
munere naviter, scienter sancteque fungentes nun¬
quam intermittant christianam plebem sibi tradi¬
tam sedulo pascere divini verbi praeconio, Sacra¬
mentorum administratione, et multiformis gratiae
Dei dispensatione, ac pueros praesertim rudesque
homines sanctissimis divinae nostrae religionis my¬
steriis , ac praeceptionibus diligenter imbuere, eos-
que ad pietatem, omnemque virtutem fingere. Co¬
gnoscitis enim quomodo cum maximo rei sacrae et
publicae damno mores omnino prolabantur, et Chri¬
stiana laxetur disciplina, et religionis cultus convel¬
latur , et vitia omnia in populos invehantur, si Pa¬
rochi vel proprium officium agere nesciant, vel illud
exercere negligant. Cum autem singulari quoque vi¬
gilantia Vobis excubandum sit, ut utriusque sexus iu-


ventus in timore ac lege Domini educetur, atque ad
honestatem formetur, tum summopere "Vobis cordi
sit publicas privatasque scholas diligenter inspicere,
et intentissimo studio curare , ut iuventus ipsa ab
omni periculo amota sanam ac prorsus catholicam
habeat institutionem. In id omnes pastoralis vestrae
sollicitudinis nervos intendite, cum haud ignore¬
tis , ex recta iuventutis educatione Christianae et
civilis reipublicae prosperitatem maxime pendere,
ac simul noscatis, nefarias multiplicesque artes,
quibus, in bac tanta temporum iniquitate, Dei
hominumque hostes improvidam potissimum iu-
ventutem pervertere et corrumpere connitantur. Ne
omittatis pari sedulitate fideles Vobis commissos ca¬
tholicae veritatis doctrina quotidie magis tum voce,
tum scriptis erudire, eosque a tot serpentium er¬
rorum contagione defendere, ac monere, ut in san¬
ctissimae nostrae fidei professione stabiles et immoti
persistant, Dei, eiusque sanctae Ecclesiae leges di¬
ligentissime observent, et nunquam se decipi, et in
errorem induci patiantur a perversorum dogmatum
cultoribus. Cum autem pestilentissimi libri e tene¬
bris emersi undique erumpant, quibus peritissimi fa¬
bricatores mendacii perversis pravisque cuiusque ge¬
neris opinionibus omnium animos mentesque depra¬
vare, ac divina et humana permiscere, et Christianae
civilisque reipublicae fundamenta labefactare adni-
tuntur, tum, Venerabiles Fratres, episcopali vestro
zelo viriliter pugnate, ut hanc exitialem, teterrimam-
que librorum pestem a vestro grege quam longis¬
sime arceatis, ac propulsetis. Et quo facilius ac tu¬
tius sanam doctrinam, bonosque mores tueri, omnem-
que errori et corruptioni aditum obstruere possitis,


ne praetermittatis accurate inspicere libros omnes,
et illos praesertim, qui de philosophicis, theologicis
sacrisque rebus, ac de i ure tum canonico, tum civili
agunt. Nostis autem episcopalis quoque vestri mu¬
neris esse veneranda Ecclesiae iura constanter tutari
et vindicare, eiasque bona tueri, ac rectae illorum
administrationi sedulo consulere, ac summopere ca¬
vere, ut pia Missarum praesertim legata, et onera
accurate serventur, ac religiose impleantur, quavis
fraude, turpique lucro penitus amoto. Neque Vos
praeterit qua solertia ac sagacitate prospicere debetis,
ut in episcopali cuiusque vestrum Curia negotia omni
iustitia , aequitate et honestate tractentur. Itaque,
Venerabiles Fratres, sedulo curate, ut in episcopa¬
libus vestris Curiis ii tantum versentur viri, qui vi¬
tae integritate, rerumque gerendarum peritia probati
demandata sibi a Vobis munera scite, honesteque
obire possint. Atque hic a Vobis vehementer expo¬
scimus, ut ecclesiasticas causas ad vestra Tribunalia
cx Sacrorum Canonum praescripto et Conventionis
vi pertinentes cum maxima diligentia et examine
noscatis, iudiceitis, ac simul contendatis, ut senten¬
tiae debitam executionem omnino habeant, et in hunc
finem, quoties opus fuerit, civilis potestatis opem
auxiliumque .imploretis. Iam vero cum Regulares viri
Episeopis dati sint adiutores in Dominicae vineae
cultura, vehiti monet immortalis memoriae Bene¬
dictus XIV. Decessor Noster (1), tum quantum in
Vobis est, ne intermittatis Religiosos ipsos viros
monere, et exhortari, ut illustria Patrum suorum ve¬
stigia sectantes, exempla aemulantes, quae Deo vo¬
ti) Constit. « Impositi Nobis. » III Kal. Martii 1746.


verant, religiosissime reddere studeant, vitamque san
ctissime agant, ex proprii Instituti legibus, ac Vobis,
vestroque gregi, qua verbo, qua exemplo, qua pre¬
cibus utilem operam navent.

Praecipuo etiam pastoralis vestrae sollicitudinis
et caritatis studio Virgines Deo sacras respicite, quae
sunt selecta pars gregis, flos ecclesiastioi germinis, de¬
cus et ornamentum gratiae spiritualis, omnemque
illis operam et adiumenta praebete , ut memores
sanctae vocationis qua ipsas Deus vocavit, ab hu¬
manis oculos plane avertant, ad caelestia semper
attollant, et quotidie magis euntes de virtute in vir¬
tutem contendant bonum Christi undique diffundere
odorem. Atque ab egregia vestra religione enixe po¬
stulamus, ut semper prae oculis habere, serio con¬
siderare, et omnino exequi velitis, quae idem Be¬
nedictus XIV Praedecessor Noster provide sapienter-
que monet, edocet ac statuit in sua Constitutione
de designandis Confessariis extraordinariis pro Mo-
nialibus (i).

Denique, Venerabiles Fratres, ut sanctissimae
nostrae religionis bono et commendatarum Vobis
ovium saluti magis ac magis consulere valeatis, sum¬
mopere optamus ut Provincialia Concilia ex Sacro¬
rum Canonum praescripto concelebranda curetis.
Etenim probe intelligitis, hoc sane pacto Vos, et
collatis inter Vos consiliis, et rebus omnibus mature
perpensis, posse facilius et consultius opportuna ma¬
lis adhibere remedia, et vestrarum Dioecesium pro¬
speritati providere, et Dioeccsanas deinde cogere Sjr-

(1) Conslit « Pastoralis curae » Nonis Augusti an. 1748.


nodos, quae ex Canonicis Sanctionibus a Vobis sunt
habendae. Et curo in isto Regno nonnulli existant
Archiepiscopi, qui Suffraganeis carent, et aliqui ad¬
sint Episcopi, qui istic Metropolitanum non habent,
atque iccirco Provinciale Concilium agere ha\jd pos¬
sunt, eorumdem Sacrorum Antistitum prudentiae erit
omnia locorum, rerum ac temporum adiuncta dili¬
genter ponderare, ut cum illis Episcopis ad huhis-
modi Concilium habendum una simul conveniant,
cum quibus magis in Domino expedire censuerint,
sine tamen vel minima immutatione quoad Eccle¬
siarum statum, ac sine ullo prorsus detrimento iu-
rium ac privilegiorum, quibus ipsi Sacrorum Anti¬
stites legitime gaudent ac potiuntur.

Habetis, Venerabiles Fratres, quae pro singulari
Nostra erga Vos, et fideles curae vestrae traditos
benevolentia Vobis nunc prae ceteris significanda
existimavimus. Ac plane non dubitamus , quin ob
perspectam vestram religionem hisce Nostris pater¬
nis votis monitisque omni sedulitate eo libentius sa¬
tisfacere velitis, quod Vobis Carissimus in Christo
Filius Noster Ferdinandus II. utriusque Siciliae Rex
Illustris adiutricem suam manum nunc porrigit, qui,
uti confidimus, pro spectata sua pietate efficiet, ut
secundum Nostra desideria in suo Regno Ecclesia
omni fruatur libertate, et omnia sua exerceat iura,
quibus Ecclesia ipsa ex Dei ordinatione, et Sacrorum
Canonum sanctione pollere omnino debet. Interim
vero divitem in misericordia Deum humiliter, eni-
xeque oramus et obsecramus, ut uberrima quaeque
suae bonitatis dona super Vos propitius semper ef¬
fundat, vestrisque pastoralibus curis, consiliis, labo-


ribus benedicat, quo fideles Vobis concrediti quoti¬
die magis fortes in fide declinent a malo, et faciant
bonum, et crescentes in scientia Dei et cognitione
Domini Nostri lesu Christi ambulent digne Deo per
omnia placentes, et in omni opere bono fructifican¬
tes. Atque horum auspicem, et certissimum studio¬
sissimae Nostrae in Vos voluntatis pignus accipite
Apostolicam Benedictionem, quam ex intimo corde
profectam Vobis ipsis. Venerabiles Fratres, cunctis-
que istarum Ecclesiarum Clericis , Laicisque fide¬
libus peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die 20. Ianuarii
Anno 1858.

Pontificatus Nostri Anno Duodecimo.